• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

GIS

GIS – Generalni urbanistički plan Vranja (Izmena i dopuna GUP-a)

GIS Vranje GeoPortal objavljuje prostorne podatake u grupi 
                                                              G U P
Novi slojevi su: “Granica”, “Namena”, “Saobraćaj”, “Ograničenja urbanog razvoja” i “Vodno zemljište”. Slojevi pružaju uvid u granicu Izmena i dopuna GUP-a,pretežnu namenu prostora, generalne pravce regulacije saobraćaja sa profilima saobraćajnica, ograničenja urbanog razvoja sa lokacijama koje su obuhvaćene Izmenom i dopunom GUP-a. 

Grupa “Infrastrukturni koridor” pruža uvid u položaj koridora magistralnih infrastrukturnih sistema na području grada Vranja. Grupa “RGZ slojevi” pruža uvid u podatke iz katastra nepokretnosti: granice katastarskih opština na teritoriju grada Vranja, katastarske parcele, objekte, ulice i kućne brojeve.

Tematskoj karti možete pristupiti na adresi:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1101
 


GIS

PRETRAGA DOKUMENATA

Dozvoljena su samo slova, brojevi i crtice.