• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС - ПГР ЗОНЕ2 - Шапраначки рид


ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи 
                                                    П Г Р ЗОНЕ 2

Овај сет података садржи следеће слојеве:
“Границе ПРГ - ова за цело грђ. подручје, Граница Плана, Намена, Ограничење урбаног развоја, Спратност, Регулација, Грађевинска линија, Водно земљиште, Путна мрежа.” Извор података је важећи плански документ, План генералне регулације Зоне 2 у Врању, (“Службени гласник града Врања”, број 33/2011) и Измене и допуне плана генералне регулације Зоне 2 у Врању - Шапранички рид ("Службени гласник града Врања'' број 26/2021).

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територију града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1298
 


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.