• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС- ПГР ЗОНЕ 5 – Горња Чаршија - Рашка

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи

П Г Р ЗОНЕ5

 

Овај сет података садржи следеће слојеве:

“Границе ПРГ-ова за цело грађевинско подручје, Граница Плана, Намена, Ограничење урбаног развоја, Спратност, Регулација, Грађевинска линија, Водно земљиште.”

Извор података је важећи плански документ, План генералне регулације Зоне 5 у Врању ("Службени гласник града Врања'', број 4/2013 и 6/2013) и Измене и допуне плана генералне регулације Зоне  5 - Горња Чаршија – Рашка ("Службени гласник града Врања'', број 32/2022).

 

Група “Инфраструктурни коридор” пружа увид у положај коридора магистралних инфраструктурних система на подручју града Врања и њихове појасеве заштите.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

 

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1428

 


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.