• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

ГИС

ГИС - ПГР ЗОНЕ 3 - Доње Врање

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податаке у групи

                                                     П Г Р ЗОНЕ3

Овај сет података садржи следеће слојеве:

“Границе ПРГ- ова за цело грађевинско подручје, Граница Плана, Намена, Ограничење урбаног развоја, Спратност, Регулација, Грађевинска линија, Водно земљиште”. Извор података је важећи плански документ, План генералне регулације Зоне 3 у Врању - Доње Врање ("Службени гласник града Врања'' број 11/2022). Група “Инфраструктурни коридор” пружа увид у положај коридора магистралних инфраструктурних система на подручју града Врања и њихове појасеве заштите.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/1322


ГИС

ПРЕТРАГА ДОКУМЕНАТА

Дозвољена су само слова, бројеви и цртице.