• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Служба интерне ревизиjе

Служба интерне ревизиjе обавља следеће послове:

Служба обавља интерну ревизиjу у складу са законом коjим се уређуjе буџетски систем, Правилником о заjедничким критериjумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизиjе у jавном сектору, Међународним стандардима интерне ревизиjе, Етичким кодексом интерног ревизора, Повељом интерне ревизиjе и Статутом Града. Служба на основу обjективног прегледа доказа обезбеђуjе уверавање о адекватности и функционисању постоjећих процеса управљања ризиком, контроле и управљања организациjом, у смислу правилног функционисања процеса на предвиђен начин, ради остваривања циљева организациjе. Служба пружа саветодавне услуге коjе се састоjе од савета, смерница, обуке, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања процеса управљања датом организациjом, управљања ризицима и контроле.

Служба помаже кориснику jавних средстава у постизању његових циљева примењуjући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансиjског управљања и контроле у односу на:
1) идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од стране руководиоца свих нивоа код корисника jавних средстава;
2) усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима;
3) поузданост и потпуност финансиjских и других информациjа;
4) ефикасност, ефективност и економичност пословања;
5) заштиту средстава и података (информациjа);
6) извршавање задатака и постизање циљева.

 

Руководилац: Тања Анђелковић
тел: 017/402 335
E-mail: tanja.andjelkovic01@gmail.com

 

 

 


Службе и Одељења