• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Служба за инвестициjе и грађевинско земљиште

Служба за инвестициjе и грађевинско земљиште обавља послове коjи се односе на припремање нацрта годишњег и периодичног плана и програма инвестициjа и одржавања обjеката комуналне и друштвене инфраструктуре, утврђивање стања имовинско-правних услова за изградњу и одржавање обjеката, прибављање и припрему одговараjуће документациjе (листе непокретности, копиjе плана, информациjе о локациjи, припремање елабората за експроприjациjу, подношење захтева за израду урбанистичких проjеката, проjеката парцелациjе, препарцелациjе и друге документациjе за потребе Града).

Обавља послове коjи се односе на вршење геодетског снимања терена, израду предмера и предрачуна радова, прибављање стручних мишљења за потребе инвестициjа и одржавање обjеката комуналне и друштвене инфраструктуре, израђуjе проjектне задатке за израду техничке документациjе и припрема документациjу за потребе jавних набавки, врши примопредаjу, контролу и евиденциjу техничке документациjе.

Води евиденциjу о локациjама подземних инсталациjа на подручjу Града  у сарадњи са надлежним jавним предузећима и осталим организационим jединицама Градске управе.

Служба врши анализу, прикупљање и обраду информациjа за реализациjу Плана капиталних инвестициjа Града, са посебним освртом на комуналну и друштвену инфраструктуру.

Врши идентификациjу и предлагање развоjних мера за унапређење инфраструктуре града у сарадњи са осталим организационим jединицама Градске управе, надлежним jавним предузећима и осталим органима, израђуjе проjектне предлоге за аплицирање код домаћих фондова за изградњу комуналне и друштвене инфраструктуре.

Служба прати имплементациjу проjеката, извештава о реализациjи проjеката, са посебним освртом на проjекте комуналне и друштвене инфраструктуре коjи се реализуjу из буџета Града и домаћих фондова.

Спроводи увођење извођача у посао у име инвеститора; извештава о обиму и квалитету извршених послова; стара се о благовременоj динамици реализациjе проjеката у складу са дефинисаним роковима; израђуjе динамичке планове остварења инвестициjа; комуницира са извођачима радова и стручним надзором; проверава грађевинску документациjу – привремене и окончане ситуациjе; прати реализациjу извођења грађевинских радова и врши примопредаjу изведених радова.

Врши стручни надзор при реализациjи инфраструктурних проjеката Града у области комуналне и друштвене делатности и то над припремним радовима, грађевинским и грађевинско-занатским радовима, уградњом инсталациjа, построjења и опреме, као и другим радовима коjи се изводе у току грађења обjекта у складу са законом и другим прописима коjи уређуjу ову област.

Служба обавља послове коjи се односе на престанак права коришћења грађевинског земљишта; отуђење и давање у закуп грађевинског земљишта у jавноj своjини града, прибављање и располагање грађевинским земљиштем у jавноj своjини града, размену грађевинског земљишта између града и других носиоца права своjине на грађевинском земљишту, деобу грађевинског земљишта у сусвоjини или заjедничкоj своjини Града и других носиоца права своjине, установљавање права службености на грађевинском земљишту у jавноj своjини града.

Израђуjе нацрте аката из своjе надлежности коjе доноси Скупштина, градоначелник и Градско веће и обавља друге послове утврђене законом, другим прописима и актима органа Града.

 

Руководилац: 
тел:  017/ 402 324

Саша Ђорић: sdoric8@gmail.com
Миодраг Стошић: miodragmikistosic@gmail.com
Милош Илић:  milosguilic@hotmail.com
Мирослав Стаменковић:  stamekovicmiroslav@yahoo.com

 


Службе и Одељења