• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Локални омбудсман

Локални омбудсман независно и самостално контролише поштовање права грађана, утврђуjе повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа управе или jавних служби, ако се ради о повреди прописа и других општих аката Града Врања (у даљем тексту: Град), односно Градске општине Врањска Бања (у даљем тексту: Градска општина).

Органи управе и jавне службе у смислу одредаба ове одлуке подразумеваjу Градску управу Града, односно Управу Градске општине, када поступа као другостепени орган у управном поступку, службе, jавна предузећа, установе и организациjе, као и друге организационе облике чиjи jе оснивач Град, односно службе, установе и организациjе, као и друге организационе облике чиjи jе оснивач Градска општина (у даљем тексту: орган, односно служба).

Под поjмом грађанин, у смислу ове одлуке, подразумеваjу се домаћи и страни држављани, као и домаћа и страна правна лица о чиjим правима и обавезама одлучуjе орган, односно служба.

Поред надлежности из става 1. овог члана, локални омбудсман прати стање у органу, односно служби у циљу унапређења доброг управљања у Граду, односно Градскоj општини и иницира измене прописа Града, односно прописа Градске општине у складу са Статутом и овом одлуком.

Локални омбудсман не може узети у разматрање захтев за покретање поступка коjи се односи на рад Скупштине Града, односно Скупштине Градске општине, градоначелника, односно председника Градске општине и Градског већа Града, односно Већа Градске општине, осим ако поступа као другостепени орган у управном поступку.

 

Марко Тричковић
тел: 017/420 184
Е-mail: vranjeombudsman@gmail.com
Заменик: Миодраг Цветковић

 

 


Службе и Одељења