• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности обавља послове коjи се односе на: реализациjу прописа у областима образовања, културе, спорта, физичке културе, информисања, верских заjедница, младих, здравствене и социjалне заштите, из надлежности локалне самоуправе, припрему нацрта аката коjе доносе органи града и старање о њиховоj примени, предлагање начина спровођења мера утврђених у стратешким и другим документима из ових области, организовање послова израде стратегиjа и проjеката за потребе локалне самоуправе и непосредно учествовање у њиховоj примени, организовање и пружање стручне помоћи у пословима у вези са припремом докумената за реализациjу конкурса за финансирање и суфинансирање проjеката у овим областима, вршење надзора над радом установа и организациjа у овим областима, и сл.

У области образовања обавља послове коjи се односе на планирање развоjа делатности предшколских установа, основних и средњих школа. Учествуjе у планирању средстава за материjалне трошкове и инвестициjе за предшколско, основно и средње образовање и врши надзор над коришћењем тих средстава, у складу са законом. Предлаже мрежу дечjих вртића и основних школа у складу са законом. Прати упис деце у предшколскоj установи, похађање и реализациjу припремног предшколског програма. Врши евидентирање деце за упис у први разред основне школе и прати редовно похађање основне школе. Обавља послове координатора интерресорне комисиjе и обезбеђивања услова за пружање додатне образовне подршке деци и ученицима. Планира средства у области предшколског, основног и средњег образовања за стручно усавршавање и превоз запослених, средства за превоз ученика основних школа коjи имаjу пребивалиште на законом одређеноj удаљености од седишта школе, повластице за превоз ученика средњих школа у међумесном саобраћаjу; средства за превоз ученика на међуопштинским и републичким такмичењима, као и друге расходе за везане за материjалне трошкове у овоj области. У области ученичког и студентског стандарда обавља послове на остваривању права ученика и студената на коришћење кредита и стипендиjа, коjе обезбеђуjе Република, смештаj ученика и студената у домове, води управни поступак за остваривање права деце и ученика из надлежности локалне самоуправе.

У области културе обавља послове коjи се односе на: планирање развоjа делатности културе, обезбеђивање услова за одржавање и спровођење програма установа културе, обезбеђивање услова за рад самосталних уметника, развоj културно-уметничког аматеризма и заштиту културно-уметничких добара, уметничког стваралаштва, библиотечке и друге културне делатности, успостављање културно-уметничке сарадње са институциjама других градова и општина у земљи и иностранству. Даjе инициjативе за додељивање награда и признања у области културно-уметничког стваралаштва. Предлаже планове за изградњу, одржавање и обнову споменика културе, спомен обележjа и верских обjеката. Иницира и прати интерсекторску сарадњу у области jавних служби, као и сарадњу jавног, приватног и цивилног сектора у областу културе. Организуjе вођење информационо-документационих послова и управља базом података. Организуjе послове и непосредно учествуjе у изради анализа, информациjа и извештаjа за потребе органа града и обавља остале послове у складу са законом и другим прописима коjима се уређуjе област културе.

У области информисања обавља послове коjи се односе на праћење, унапређење и подизање нивоа jавног информисања, подршку унапређењу jавног информисања кроз конкурсе, иницирање и унапређење комуникациjе са свим актерима jавног информисања и медиjско образовање.

У области спорта и физичке културе обављаjу се послови коjи се односе на: обезбеђивање услова за изградњу, одржавање и коришћење спортских обjеката у коjима се остваруjу потребе у области спорта у граду, организациjу и реализациjу школских спортских такмичења на нивоу града, округа и Републике, старање о обезбеђивању посебних услова за повећање обухвата и квалитета рада са младим спортским талентима, предлагање критериjума за финансирање делатности организациjа у области спорта, праћење реализациjе програма установе чиjи jе оснивач град, као и других организациjа коjима се доприноси задовољавању потреба грађана у области спорта на нивоу града, старање о организовању и одржавању спортских такмичења и манифестациjа од значаjа за град, старање о обезбеђењу услова за рад спортских стручњака у организациjама у области спорта на териториjи града и обављање осталих послова у складу са законом и другим прописима коjима се уређуjе ова област.

Обавља послове коjи се односе на подстицање различитих активности и програма младих и стварање услова за укључивање младих у друштвени живот и процесе одлучивања. Пружа помоћ у стварању услова за организовање омладинских активности и делатности омладинских организациjа, сарадњу са локалним удружењима младих у вези са имплементациjом локалних стратегиjа, организовању различитих врста обука младих ради њиховог већег укључивања у волонтерски рад и боље коришћење слободног времена. Одељење прати реализациjу локалних проjеката за младе у складу са стратешким документима и обавља друге послове у складу са прописима коjима се уређуjе ова област.

У области здравства обавља послове: планирања развоjа примарне здравствене заштите на териториjи града, праћење организациjе, рада и функционисања здравствених установа чиjи jе оснивач град и предлагање мера за унапређење квалитета њиховог рада. Организуjе послове на праћењу здравственог стања становништва, стара се о спровођењу утврђених приоритета у здравственоj заштити и заштити права пациjената. Иницира и учествуjе у планирању и остваривању програма за очување и заштиту здравља од загађене животне средине проузроковане штетним и опасним материjама у ваздуху, води и земљишту, одлагањем отпадних материjа, опасних хемикалиjа, изворима jонизираjућих и неjонизираjућих зрачења, буком и вибрациjама на териториjи града. Координира, подстиче, организуjе и усмерава спровођење здравствене заштите коjа се остваруjе делатношћу органа Града, грађана, предузећа, социjалних, образовних и других установа и организациjа и сарађуjе са стручним организациjама, савезима и удружењима на пословима развоjа здравствене заштите, обавља послове у вези са остваривањем оснивачких права према здравственим установама чиjи jе оснивач град. Обавља стручне и административне послове Савета за здравство и друга стручна радна тела органа града.

У области социjалне заштите обавља послове коjи се односе на учешће у доношењу програма унапређења социjалне заштите и његовоj реализациjи, предлаже утврђивање проширених права у области социjалне заштите у складу са потребама грађана и могућностима локалне самоуправе, утврђуjе  критериjуме и мерила за одређивање цена услуга у установама социjалне заштите чиjи jе оснивач град и критериjуме и мерила за остваривање права корисника социjалне заштите, врши обезбеђивање дневних услуга у заjедници (права на помоћ у кући, дневни боравак и др.), привремени смештаj у установама социjалне заштите (прихватилиште и предах смештаj), пружање jеднократне помоћи и других услуга социjалног рада и  облика социjалне заштите у складу са прописима органа града. Прати потребе социjално угрожених лица,  лица са посебним потребама и других лица коjима jе потребна организована помоћ за савладавање социjалних и животних тешкоћа и предлаже мере у циљу њихове заштите, рехабилитациjе и социjализациjе, пружа помоћ развоjу различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, прати и координира рад инвалидских и социjално-хуманитарних организациjа и удружења грађана у области социjалне заштите и реализациjу њихових програма и проjеката за коjа се средства обезбеђуjу у буџету града, обавља послове везане за одлучивање о стицању статуса енергетски угроженог купца електричне енергиjе у складу са законом. Обавља послове у вези са остваривањем оснивачких права према установама социjалне заштите чиjи jе оснивач град и остале послове у складу са законом и другим прописима коjима се уређуjе област социjалне заштите.

У овом Одељењу обављаjу се, као поверени послови дечиjе заштите и борачко-инвалидске заштите.

У области дечиjе заштите обављаjу се послови везани за финансиjску подршку породици са децом; утврђивање права на дечиjи додатак и накнаду зараде за време породиљског одсуства; родитељски додатак и друга права у складу са законом.

У области борачко-инвалидске заштите обављаjу се послови у вези са признавањем права у области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата и чланова њихових породица, у складу са законом и прописима органа Града.

У Одељењу се обављаjу организациони послови на збрињавању избеглица и расељених лица; остваривању права на промени места боравка и престанку статуса избеглих и расељених лица; спровођење активности на изградњи стамбених обjеката ради интеграциjе; послови везани за мигранте и лица у реадмисиjи.

Одељење обавља и друге послове у складу са законом и прописима коjима се уређуjу поменуте области.

 

Руководилац: Маjа Jовић
E-mail: maja.jovic@vranje.org.rs

Мирjана Савов    mirjanasavov@gmail.com
Вида Стоjановић  vida.stojanovic12@gmail.com
Предраг Jанчић    pedjajancic@gmail.com
Братољуб Ђорђевић    bratoljubvr@gmail.com
Анка Вучковић       vuckovicanka@gmail.com
Вера Митић    vera.mitic@vranje.org.rs
Оливера Петровић   oljka2110@gmail.com
Зоран Михаjловић  zorandsmihajlovic@gmail.com
Сунчица Ристић    suneborac@gmail.com
Александра Стошић   aleksandrastosic04@gmail.com 
Снежана Антић    snezadantic@gmail.com
Душица Ђорђевић  dusica.djordjevic@vranje.org.rs
Новица Младеновић   novicamladenovic00@gmail.com
Мариjа Милошевић   marija.stevanovic85@gmail.com

Борачко- инвалидска заштита: zastita@vranje.org.rs 
Дечиjа заштитаdzastita@vranje.org.rs
Одсек за образовање: 017/421 627 421 643,  
 

 


Службе и Одељења