• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Одељење за општу управу

Одељење за општу управу обавља послове коjи се односе на непосредни приjем поднесака грађана, преузимање и отварање поште, завођење предмета у основне евиденциjе и њихову предаjу у рад организационим jединицама, отпремање и експедициjу поште и доставу писмена на териториjи Града.

Врши приjем и чување архивираних предмета, води архивске књиге и друге евиденциjе, издаjе архивиране предмете или поjедине њихове делове и врши излучивање безвредног архивског материjала.

Израђуjе нацрте свих одлука и других аката из своjе надлежности.

Води матичне књиге и књиге држављана, као и регистре тих књига за териториjу града Врања, као и општине Гњилане, Ново Брдо, Косовска Каменица и Витина. Издаjе изводе из матичних књига и уверења о држављанству, као и друга уверења из тих књига. Издаjе уверења о чињеницама о коjима Градска управа и њене организационе jединице не воде службене евиденциjе. Издаjе уверења и друге исправе везане за остваривање права грађана на привременом раду у иностранству.

Води поступак и одлучуjе у управним стварима из области личног статуса грађана и промене личног имена, врши исправке, накнадне уписе и обнову уписа у матичним књигама и књигама држављана.

Обавља послове месних канцелариjа. Води матичне књиге за одређено матично подручjе и издаjе изводе и уверења из тих књига. Врши доставу писмена на терену. Обавља административно-техничке послове за потребе месних заjедница. Пружа правну и другу помоћ грађанима у остваривању њихових права. Пружа помоћ органима Града и другим органима и организациjама на териториjи Града у обављању послова из њихове надлежности.

Обавља стручне и административне послове за потребе градских месних заjедница и њихових органа (образовање органа месних заjедница, сазивање седница, вођење записника, извршавање одлука...), пружа правну и другу помоћ грађанима, органима и организациjама на териториjи Града.

Води поступак и одлучуjе у управним стварима, ако прописима за одређену управну ствар ниjе одређена стварна надлежност другог органа, нити се надлежност може утврдити по природи те ствари.

Врши оверу потписа, преписа и рукописа.

У складу са законом, обавља све припремне и организационе послове за спровођење референдума и личног изjашњавања грађана за подручjе Града или поjединих насељених места и насеља на териториjи Града.

Води бирачки списак грађана (упис, промена, исправка и брисање), издаjе потврде о бирачком праву, предлаже распоред и уређивање бирачких места за локалне и парламентарне изборе и обавља друге послове у складу са изборним прописима.

Обавља послове на плану побољшања економске и социjалне интеграциjе националних мањина, посебно Рома као социjално наjугрожениjе категориjе становништва, и стара се о остваривању, заштити и унапређењу њихових индивидуалних и колективних права.

Одељење за општу управу обавља послове пружање правне помоћи у остваривању и заштити Уставом утврђених слобода и права и других законом утврђених права и интереса грађана, коjа због свог социjалног положаjа, нису у материjалноj могућности да остваруjу и штите своjа права и правне интересе (ратни инвалиди, инвалиди, лица у стању социjалне потребе, незапослена лица, избегла и расељена лица, корисници материjалног обезбеђења и друга лица у стању социjалне потребе).

Пружање правне помоћи обухвата давање правних савета, састављање тужби, жалби, молби, представки и других поднесака, састављање уговора, тестамената, изjава и других исправа, заступање физичких лица пред судовима и другим државним органима, заступање физичких лица у њиховим правним пословима, закључивање уговора и поравњања и обављање других послова правне помоћи у име и за рачун физичких лица.

У оквиру Одељења за општу управу, одређени послови из изворног делокруга Града обављаjу се у следећим месним канцелариjама:

1. Месна канцелариjа Барелић, са седиштем у Барелићу, за насељена места: Барелић, Барбарушинце, Вишевце, Горње Пунушевце, Коћура, Нова Брезовица, Стара Брезовица и Средњи Дел.

2. Месна канцелариjа Бресница, са седиштем у Бресници, за насељена места: Бресница, Струганица, Моштаница, Мечковац, Суви Дол, Ранутовац и Клашњице.

3. Месна канцелариjа Буштрање, са седиштем у Буштрању, за насељена места: Буштрање, Буљесовце, Русце и Горње Жапско.

4. Месна канцелариjа Врањска Бања, са седиштем у Врањскоj Бањи, за насељена места: Врањска Бања, Буjковац, Изумно, Лева Река, Кумарево и Топлац.

5. Месна канцелариjа Власе, са седиштем у Власу, за насељена места: Власе, Градња, Стрешак, Крушева Глава, Урманица, Смиљевић, Ушевце, Рождаце, Станце, Драгобужде и Трстена.

6. Месна канцелариjа Големо Село, са седиштем у Големом Селу, за насељена места: Големо Село, Дупељево, Лалинце, Миjаковце, Миjовце, Оштра Глава, Студена и Тумба.

7. Месна канцелариjа Дреновац, са седиштем у Дреновцу, за насељена места: Дреновац, Добреjанце и Секирjе.

8. Месна канцелариjа Вртогош, са седиштем у Вртогошу, за насељено, место Вртогош.

9. Месна канцелариjа Доње Требешиње, са седиштем у Доњем Требешињу, за насељена места: Доње Требешиње, Горње Требешиње, Доња Отуља, Горња Отуља, Преображење и Наставце.

10. Месна канцелариjа Доњи Нерадовац, са седиштем у Доњем Нерадовцу, за насељена места: Доњи Нерадовац, Горњи Нерадовац, Рибинце и Павловац.

11. Месна канцелариjа Дубница, са седиштем у Дубници, за насељена места: Дубница, Миливоjце, Катун, Стропско, Честелин, Содерце и Бели Брег.

12. Месна канцелариjа Корбевац, са седиштем у Корбевцу, за насељена места: Корбевац, Клисурица, Лимовац, Паневље, Превалац и Себеврање.

13. Месна канцелариjа Крива Феjа, са седиштем у Кривоj Феjи, за насељена места: Крива Феjа и Несврта.

14. Месна канцелариjа Лепчинце, са седиштем у Лепчинцу, за насељена места: Лепчинце, Копањане, Марганце, Сурдул, Доње Пунушевце и Ћурковица.

15. Месна канцелариjа Првонек, са седиштем у Првонеку, за насељена места: Првонек, Дуга Лука и Сливница.

16. Месна канцелариjа Ратаjе, са седиштем у Ратаjу, за насељена места: Ратаjе, Александровац, Црни Луг, Доње Жапско и Купининце.

17. Месна канцелариjа Ристовац, са седиштем у Ристовцу, за насељена места: Ристовац, Миланово и Давидовац.

18. Месна канцелариjа Стари Глог, са седиштем у Старом Глогу, за насељена места: Стари Глог, Бабина Пољана, Корбул и Црни Врх.

19. Месна канцелариjа Тесовиште, са седиштем у Тесовишту, за насељена места: Тесовиште, Гумериште, Боjин Дел и Обличка Сена.

20. Месна канцелариjа Тибужде, са седиштем у Тибужду, за насељена места: Тибужде, Златокоп и Луково.

21. Месна канцелариjа Ћуковац, са седиштем у Ћуковцу, за насељена места: Ћуковац и Дулан.

 

Руководилац: Марина Стоjановић
тел: 017/402 325
Е-mail: opstauprava@vranje.org.rs

 

Ивица Михаjловић, шеф одсека за грађанска стања,
Лице за заштиту података о личности,     
тел: 017/402-341
Е-mail: ivica.mihajlovic@vranje.org.rs 

 

Весна Тасић, матичар: maticar@vranje.org.rs
Далиборка Миленковић, зам. матичара: maticar@vranje.org.rs
Бранка Милекић,  заменик матичара:  millekicbrankaa@gmail.com
Бранка Траjковић, заменик матичара:  maticar@vranje.org.rs
Николић Славица, заменик матичара
Биљана Крстић, заменик матичара
Стоjановић Слађана, заменик матичара
Томић Славољуб, заменик матичара
Слађана Спасић,  бирачки списак: biracki1@vranje.org.rs               
Марина Андонова, бирачки списак: 017/ 402-338, biracki@vranje.org.rs

Матична служба општина са КиМ:  maticar@vranje.org.rs
Звонимир Филиповић, матичар за Гњилане
Траjанка Филиповић, заменик матичара за Гњилане
Небоjша Ђорђевић, матичар за Косовску Каменицу
Љубиша Динчић, заменик матичара за Косовску Каменицу
Срећко Jовановић, матичар за Витину
Зоран П. Jовановић, матичар за Ново Брдо
Драган Стоjиљковић, заменик матичара за Ново Брдо

 


Службе и Одељења