• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Službe i Odeljenja

Služba interne revizije

Služba interne revizije obavlja sledeće poslove:

Služba obavlja internu reviziju u skladu sa zakonom kojim se uređuje budžetski sistem, Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, Međunarodnim standardima interne revizije, Etičkim kodeksom internog revizora, Poveljom interne revizije i Statutom Grada. Služba na osnovu objektivnog pregleda dokaza obezbeđuje uveravanje o adekvatnosti i funkcionisanju postojećih procesa upravljanja rizikom, kontrole i upravljanja organizacijom, u smislu pravilnog funkcionisanja procesa na predviđen način, radi ostvarivanja ciljeva organizacije. Služba pruža savetodavne usluge koje se sastoje od saveta, smernica, obuke, pomoći ili drugih usluga u cilju povećanja vrednosti i poboljšanja procesa upravljanja datom organizacijom, upravljanja rizicima i kontrole.

Služba pomaže korisniku javnih sredstava u postizanju njegovih ciljeva primenjujući sistematičan i disciplinovan pristup u ocenjivanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u odnosu na:
1) identifikovanje rizika, procenu rizika i upravljanje rizikom od strane rukovodioca svih nivoa kod korisnika javnih sredstava;
2) usklađenost poslovanja sa zakonima, internim aktima i ugovorima;
3) pouzdanost i potpunost finansijskih i drugih informacija;
4) efikasnost, efektivnost i ekonomičnost poslovanja;
5) zaštitu sredstava i podataka (informacija);
6) izvršavanje zadataka i postizanje ciljeva.

 

Rukovodilac: Tanja Anđelković
tel: 017/402 335
E-mail: tanja.andjelkovic01@gmail.com