• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Službe i Odeljenja

Odeljenje za inspekcijske poslove

Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja poslove inspekcijskog i drugog nadzora u komunalnoj oblasti, u oblasti izgradnje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje grad, u oblasti saobraćaja i puteva, u oblasti zaštite životne sredine, u oblasti obrazovanja i vaspitanja, u oblasti trgovine van prodajnog objekta, osim daljinske trgovine, obavlja poslove Komunalne policije kao i poslove prinudnog izvršenja, opšte i pravne poslove, u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona.

Odeljenje za inspekcijske poslove obavlja poslove u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, i to:

Komunalna inspekcija, obavlja poverene poslove, koji se odnose na nadzor nad trgovinom van prodajnog objekta, osim daljinske trgovine, kao i u pogledu isticanja i pridržavanja radnog vremena i isticanja poslovnog imena.

Osim poverenih poslova komunalna inspekcija obavlja i inspekcijski nadzor nad izvršenjem zakona i gradskih propisa koji se odnose na obavljanje komunalnih delatnosti, i to: proizvodnjom i snabdevanjem korisnika odgovarajućim komunalnim proizvodom, pročišćavanjem i odvođenjem atmosferskih i otpadnih voda, održavanjem čistoće u gradskim i seoskim naseljima, uređenjem i održavanjem parkova, zelenih i rekreacionih površina, kao i drugih javnih površina, održavanjem i korišćenjem javne rasvete, uređenjem, održavanjem i korišćenjem pijaca, održavanjem bunara i javnih česmi, uređenjem i održavanjem gradske kafilerije i organizacijom službe za hvatanje pasa lutalica, održavanjem gradske i seoskih deponija, održavanjem i uređenjem grobalja, određivanjem uslova i načina postavljanja privremenih pokretnih prodajnih objekata, držanje domaćih životinja,  kontrolom radnog vremena u ugostiteljskim objektima, vođenje upravnog postupka u predmetima komunalne inspekcije,  obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona.

Građevinska inspekcija obavlja poverene poslove koji se odnose na: vođenje upravnog i izvršnog postupka, donošenje upravnih akata i obavljanje upravnih radnji u postupku inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem odredaba Zakona o planiranju i izgradnji, donosi rešenja za uklanjanje objekata ili njegovog dela koji su izgrađeni bez građevinske dozvole,  sačinjava Program uklanjanja objekata, izvršava rešenja o uklanjanju objekata ili njegovog dela koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, donosi rešenja o obustavi radova ako se objekat ne gradi prema građevinskoj dozvoli, vrši nadzor nad korišćenjem objekata, obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona.

Saobraćajna inspekcija obavlja nadzor nad primenom propisa u okviru poslova poverenih zakonom, kao i nadzor nad primenom gradskih odluka donetih na osnovu zakona i drugih propisa u komunalnoj oblasti i oblasti saobraćaja i puteva, i to: taksi prevoz putnika, linijski, vanlinijski i prevoz putnika za sopstvene potrebe, linijski, vanlinijski i prevoz stvari za sopstvene potrebe, kontrola važećih i overenih redova vožnje i druge dokumentacije u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza putnika, kontrola izgrađenosti i opremljenosti autobuskih stajališta, postupanje po zahtevima za utvrđivanje uslova za vozila za obavljanje taksi prevoza, kontrola javnog puta u eksploataciji sa aspekta bezbednosti saobraćaja na putu, kontrola postavljanja vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije, kontrola radova na izgradnji, rekonstrukciji i održavanju opštinskih puteva i ulica, njegovog dela i putnog objekta, kontrola stanja opštinskih puteva i ulica, njihovih delova i putnih objekata, kontrola zauzeća javnih saobraćajnih površina, kontrola uslova odvijanja saobraćaja na opštinskim putevima i ulicama, kontrola korišćenja obale i vodnog prostora i postavljanje plovnih objekata, vođenja upravnog postupka,  podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka i prijava zbog privrednog prestupa, prikupljanje podataka i informacija od interesa za ostvarivanje funkcija Gradske uprave, pripremanje izveštaja i informacija vezanih za inspekcijski nadzor, druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona.

Inspekcija za zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na:

- vođenje upravnog i izvršnog postupka i donošenje upravnih akata i obavljanje upravnih radnji u postupku inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine u delu poverenih poslova, i to:

- nadzor nad objektima za koje odobrenje za gradnju izdaje grad, kontrola ispunjenosti propisanih uslova za obavljanje delatnosti privrednih subjekata u pogledu zaštite životne sredine, nadzor zagađivača vazduha sa merama za otklanjanje aero zagađenja, nadzor u delu zaštite od buke od izvora koji se stavljaju u promet i korišćenje, nadzor nad sprovođenjem mera zaštite u postupcima procene uticaja na životnu sredinu, nadzor nad aktivnostima sakupljanja i transporta inertnog i neopasnog otpada, odnosno nad radom postrojenja za skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada za koje grad izdaje dozvolu za upravljanje otpadom, nadzor nad upravljanjem ambalažom i ambalažnim otpadom za postrojenja i aktivnosti za koje dozvolu za upravljanje ambalažnim otpadom izdaje nadležni organ grada, nadzor u delu zaštite od nejonizujućih zračenja u objektima za koje odobrenje za izgradnju i početak rada izdaje nadležni organ grada, nadzor nad sprovođenjem mera neposredne zaštite, očuvanja i korišćenja zaštićenih prirodnih dobara koji su aktom grada proglašeni zaštićenim područjima,

- nadzor u oblasti upravljanja hemikalijama, odnosno nad obavljanjem delatnosti prometa odnosno korišćenja naročito opasnih hemikalija za koje dozvolu izdaje nadležni organ grada, nadzor nad postrojenjima i aktivnostima koji podležu izdavanju integrisane dozvole (IPPC) za koje odobrenje za izgradnju ili upotrebnu dozvolu izdaje nadležni organ grada, postupanje po zahtevima energetskih subjekata za donošenje izveštaja o ispunjenosti uslova u pogledu zaštite životne sredine za obavljanje energetske delatnosti i  druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom grada, odlukama i drugim propisima donetim na osnovu Zakona iz oblasti zaštite životne sredine.

Inspekcija zoohigijene vrši nadzor nad sprovođenjem gradskih propisa o držanju domaćih životinja i držanju pasa i mačaka na teritoriji grada Vranja. 

Prosvetna inspekcija obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona i drugih propisa iz oblasti obrazovanja i vaspitanja i vrši kontrolu nad radom ustanova u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja u delu poverenih poslova, i to: postupanja ustanove u pogledu sprovođenja zakona, drugih propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja i opštih akata, ostvarivanje zaštite prava deteta i učenika, njihovih roditelja, odnosno staratelja i zaposlenih, ostvarivanje prava i obaveza zaposlenih, učenika i njihovih roditelja,  obezbeđenje zaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i stranačkog organizovanja i delovanja u ustanovi, postupka upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno ovom zakonu,  ispunjenost propisanih uslova za sprovođenje ispita, propisane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje ustanova, u postupku verifikacije po nalogu Ministarstva, ispituje ispunjenost uslova u slučaju obustave rada ili štrajka u ustanovi organizovanog suprotno zakonu i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom grada i drugim propisima.

U oblasti sporta, vrši inspekcijski nadzor, osim za nacionalne sportske saveze, teritorijalne sportske saveze, organizacije koje se bave stručnim osposobljavanjem u oblasti sporta i sportske organizacije koje se takmiče u profesionalnim sportskim ligama.

U oblasti turizma, vrši inspekcijski nadzor i preduzima sve pravne radnje u okviru prava i dužnosti grada Vranja utvrđenih Zakonom o turizmu i drugim propisima u oblasti turizma.

Budžetska inspekcija obavlja poslove koji se odnose na: kontrolu primene zakona i pratećih propisa u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava kod direktnih i indirektnih korisnika sredstava budžeta grada, javnim predzećima osnovanim od strane grada, pravnim licima nad kojima grad ima direktnu ili indirektnu kontrolu nad više od polovine (50%) kapitala ili više od 50% glasova u nadzornom odboru, kao i nad drugim pravnim licima u kojima lokalna javna sredstva čine više od polovine (50%) ukupnog prihoda, pravnim licima i drugim subjektima kojima su direktno ili indirektno označena sredstva budžeta grada za određenu namenu, pravnih lica i drugih subjekata  koji koriste sredstva budžeta grada na osnovu zaduživanja, subvencija i ostale državne pomoći u bilo kom obliku i kontrolu obračunavanja, evidentiranja i naplaćivanja prihoda koje vršenjem svoje delatnosti ostvaruju organi, organizacije, fondovi i preduzeća  grada i preduzimanje zakonom propisanih mera prema prekršiocima za utvrđene  nezakonitosti;

Interni revizor obavlja poslove koji se odnose na: internu kontrolu u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem i Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima, standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje revizije u javnom sektoru i međunarodnim standardima interne revizije.

 

Rukovodilac: Boban Antanasijević
tel:  017/411 504
E-mail: inspekcije@vranje.org.rs

 

KOMUNALNA INSPEKCIJA
Dalibor Mitić    
Nenad  Jaćimović
Petar Stančev
Slobodan Jović
Aleksandar Ničić
Dragan Mladenović
Srđan Stanković

 

GRAĐEVINSKA INSPEKCIJA
Snežana Mihajlović 
Vesna Jovanović  
Saša Cvetković

 

EKOLOGIJA
Ljiljana Ljubić

 

ZOOHIGIJENA
Radmila Stanisavljević
Srđan Stošić

 

SAOBRAĐAJNA INSPEKCIJA
Saša  Stošić

 

IZVRŠNO ODELjENjE   
Goran Zdravković

Nikola Stanković

 

PROSVETNA INSPEKCIJA
Radmila Denić
Dejan Dušanović

 

TURISTIČKA INSPEKCIJA
Stefan Stanković