• Grad Vranje
 • GRAD VRANJE

  Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Matične knjige

Kako naručiti dokumenta?

 • Grad Vranje omogućio je građanima koji su upisani u matične knjige za matična područja Vranje, Kosovska Kamenica, Gnjilane, Vitina, Novo Brdo, da putem interneta naruče i na kućnu adresu dobiju izvode i uverenja iz matičnih knjiga.

   

  NAPOMENA ZA NARUČIOCA

  o    Podaci za lice se popunjavaju iz lične karte.

  o   U slučaju odbijanja zahteva, bićete kontaktirani telefonom ili e-poštom.

  o    Svaka zloupotreba ove usluge je zakonom kažnjiva.

  o  Izvodi i uverenja se šalju preporučenom poštom, nakon prispele potvrde o uplati odgovarajućih taksi.    

   

  Zahteve i potvrde o uplati taksi i naknada možete poslati:

  o     Preporučenom poštom, na adresu:

  Grad Vranje, Gradska uprava, Matična služba Vranje (za opštine sa teritorije Kosova i Metohije navesti „Matična služba KiM)

  Ul. Kralja Milana br.1, 17500 Vranje

  o     Skenirati i poslati na e-adresu:

  1. za matično područje Vranje : maticar@vranje.org.rs.

  2. za matično područje Kosovske Kamenice, Gnjilane, Vitina, Novo Brdo : maticargl@vranje.rs

   

  o Izvodi i uverenja se šalju preporučenom poštom, nakon prispele potvrde o uplati odgovarajućih taksi.

  o   Rok za rešavanje podnetih zahteva je do 15 dana.

  o   Obavezno izaberite način isporuke traženog dokumenta - Vrednosno pismo

   

  ~Uplata Republičke takse na žiro račun:

  840-742221843-57, model 97, poziv na broj 47-114: svrha republička taksa; primalac budžet R.Srbije

  Iznos za izvod iz MKR, MKV, MKU je 520,00 dinara

  Iznos za međunarodni izvod iz MKR, MKV, MKU je 870,00 dinara

  Iznos za uverenje o državljanstvu je 940,00 dinara

  Iznos za uverenje o slobodnom bračnom stanju je 1420,00 dinara

   

  ~Uplata gradske naknade za podnesak u iznosu od 345,00 dinara na žiro račun:

  840-742341843-24, model 97, poziv na broj 47-114:svrha gradska naknada; primalac budžet Grada Vranja

   

  Svaki podneti zahtev za lične potrebe, zdravstvenu knjižicu ili radni odnos: 345,00 na račun gradske naknade

  - Potrebni podaci za podnošenje zahteva za izdavanje izvoda iz MK (rođenih, venčanih, umrlih) i izdavanje uverenja iz MK državljana

  Molimo Vas da obavezno popunite rubriku Svrha izdavanja.

  Ukoliko naručujete više od jednog izvoda ili uverenja u delu Napomena narudžbenice navedite da na adresu istog naručioca treba poslati više dokumenata (navedite i koja su dokumenta u pitanju i na čije ime glase) što će smanjiti ukupnu cenu narudžbe (plaća se poštarina samo na jednu pošiljku). Svaki pojedinačni dokument podleže plaćanju takse, osim ako ne postoji osnov za oslobađanje.

   

  INFORMACIJE:

  017/ 402-371 - Za matičnu službu Grada Vranja

  017/ 405-953, 405-878, 405-876, 405-877 - Za matične službe: Gnjilane, Novo Brdo, Kos. Kamenica i Vitina.

  ***Uz zahtev je potrebno priložiti i popunjenu  izjavu o saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti