• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Matične knjige

Zakazivanje venčanja

Zakazivanje venčanja i zaključenje braka

Gradska uprava grada Vranja
Odeljenje: Odeljenje za opštu upravu

 

Potrebna dokumentacija ukoliko su oba buduća supružnika državljani RepublikeSrbije:

-Važeće lične karte budućih supružnika

-Dokaz o uplaćenoj taksi

-Dokaz o plaćenoj usluzi za izlazak službenog lica na teren radi zaključenja braka

-Za lica koja su bila u braku dokaz o prestanku braka

 

Potrebna dokumentacija ukoliko je jedan od supružnika strani državljanin:

za državljanina RepublikeSrbije:

-Važeća lična karta

-Dokaz o uplaćenoj taksi

 

za stranog državljanina:

-Izvod iz matične knjigerođenih na međunarodnom obrascu ili propisno legalizovan i preveden od strane ovlašćenog sudskog tumača

-Uverenje o slobodnom bračnom stanju legalizovano i prevedeno od strane ovlašćenog sudskog tumača

-Važeći pasoš stranog državljanina

 

Napomena vezana za dokumentaciju: Dokumenta se predajuu originalu, dokumenta koja nisu izdata na trajnom obrascu ne mogu biti starija od 6 meseci.Predata dokumentacija se zadržava.

Zakazivanje termina venčanja: svakog radnog dana od 07.30 do 15:00 časova, u  Uslužnom centru šalter broj 9.Za zakazivanje termina venčanja potrebno je prisustvo budućih supružnika sa svojim ličnim kartama. Naknade za zaključenje braka naplaćuju se shodno Odluci o naknadama za usluge koje pruža Gradska uprava Vranje tarifni brojevi  1. ( 300 dinara) i 14 . ( 890, 1770 ili 9500 dinara). Iznosi naknada prikazani su u ukupnom iznosu


Za venčanja u sedištu matičnog područja u radno vreme( opštinska sala za venčanja):

-Gradska naknada: 1190,00 din.

-Uplatni račun: 840-742341843-24

-Broj modela: 97

-Poziv na broj: 47-114

 

Za venčanja u sedištu matičnog područja vanradnog vremena ( opštinska sala za venčanja):

-Gradska naknada :2070,00 din.

-Uplatni račun: 840-742341843-24

-Broj modela: 97

-Poziv na broj: 47-114

 

Za venčanja van sedišta matičnog područja, ali isključivo na teritoriji grada Vranja:

-Gradska naknada: 9800,00 din.

-Uplatni račun: 840-742341843-24

-Broj modela: 97

-Poziv na broj: 47-114

 

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 07:30 do 15:30 časova, šalter broj 9, Uslužni centar.

Napomena:
Ukoliko je jedan od budućih supružnika strani državljanin koji ne govori srpski jezik, obavezno je prisustvo ovlašćenog sudskog tumača samo na dan venčanja.