• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

Службе и Одељења

Одељење за послове органа Града

Одељење за послове органе Града обавља:

стручне, организационе и административно-техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника Скупштине града, коjи се односе на: представљање Скупштине града у односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству; координациjу рада у сарадњи са градским општинама, градовима и општинама у Србиjи, окрузима и надлежним републичким органима; припрему за радне и друге састанке председника и заменика председника Скупштине града; праћење активности на реализациjи утврђених обавеза Скупштине града; координирање активности на остваривању jавности рада Скупштине града, послове комуникациjе са jавношћу председника Скупштине, организациjе конференциjа за штампу и других послова поводом jавног иступања председника Скупштине на државним церемониjама и другим манифестациjама, приjем странака коjе се непосредно обраћаjу председнику и заменику председника Скупштине града; распоређивање аката и предмета коjи се односе на председника и заменика председника Скупштине града; старање о документациjи везаноj за активности председника и заменика председника Скупштине града;

Врши стручне и административно-техничке послове за Скупштину града, а нарочито: послове у вези са припремом и одржавањем седница Скупштине града и радних тела, обраду материjала са седница; припремање прописа и других аката из области локалне самоуправе, као и из других области коjе нису у делокругу других одељења; праћење спровођења прописа и аката, вођење евиденциjа и записника о одржаним седницама и друге послове из ове области, стручне и административне послове по поднетим захтевима за оцену уставности и законитости аката коjе доносе Скупштина града;

Уређуjе и издаjе ,,Службени гласник града Врања";

Пружа стручну и административно-техничку помоћ одборницима и одборничким групама у Скупштини града, као и народним посланицима у Народноj скупштини Републике Србиjе и врши  друге послове у складу са законом.

Одељење обавља студијско-аналитичке и стручно-оперативне послове који се односе на израду и руковање планом одбране Града, припрема план мера приправности, план функционисања цивилне заштите, план измештања на ратне локације, план безбедности и заштите, план попуне војним обавезницима радне обавезе; координира рад лица овлашћених лица за послове одбране у градским општинама Града, као и друге послове из области одбране и безбедности.

Одељење обавља стручно-оперативне послове који се односе на: планирање, израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа на територији Града, израду планова заштите и спасавања, обавештавање и координацију активности органа Града и других субјеката у ванредним ситуацијама, као и друге послове у области ванредних ситуација.

 

Руководилац: Смиља Антић
тел: 017/402 391 
 

 


Службе и Одељења