• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

27. фебруар 2020.

Завршена седница Скупштине града

На данашњоj 42. седници Скупштине града Врања потврђен jе мандат Драгиши Николићу пензионеру из Врања са изборне листе „Заjедно за Врање-Социjалистичка партиjа Србиjе-Ивица Дачић". У наставку седнице одборници су усвоjили Извештаj о раду Градске управе за 2019. годину, коjи jе образложио Душан Аритоновић начелник Градске управе. Он jе у свом извештаjу навео да jе учињен значаjан искорак у раду и резултатима свих одељења и служби Градске управе у протеклоj години. „Осавремењивање и увођење иновативности у свим сегментима jе био наш приоритет. Наше активности биле су усмерене и на повећање транспарентности у раду свих служби Градске управе, као и на успостављању партнерског односа са грађанима. Осим тога, поjедностављивање процедура и увођење еУправе умногоме jе олакшало грађанима издавање докумената и извршавање законом предвиђених обавеза. Градска управа Врање у самом jе врху безготовинског плаћања, о чему сведочи награда коjу смо добили у оквиру проjекта „Шампиони безготовинског плаћања''. Одељења и службе Градске управе су у извештаjноj години поступили према правилима струке и овлашћењима у свом делокругу рада, показуjући висок степен спремности за сарадњу и координациjу, како међусобну, тако и са другим органима Града, институциjама, установама и предузећима на териториjи града Врања. У наредном периоду, а у складу са могућностима, рад Градске управе биће усмерен ка jачању кадровских и техничких капацитета, како би се све изворне и поверене надлежности и даље обављале непристрасно, професионално и ефикасно, а све то у циљу да Градска управа настави да буде у сталноj служби грађана'', нагласио jе начелник Аритоновић. Током свог обраћања он се поjединачно осврнуо на рад свих одељења и служби Градске управе. У наставку седнице, одборници су усвоjили Извештаj Градског штаба за ванредне ситуациjе града Врања за 2019. годину, Предлог одлуке о задуживању града Врања ради реализациjе капиталних инвестициjа, Предлоге одлука о изради измена и допуна Генералног урбанистичког плана Врања и Плана детаљне регулациjе Регионалног центра за управљање отпадом „Метерис” Врање, као и о предлог Влади Републике Србиjе да донесе Одлуку о преносу права jавне своjине на непокретностима  из jавне своjине Републике Србиjе у jавну своjину града Врања, без накнаде непосредном погодбом. Прихваћени су и Предлог одлуке о постављању и одржавању jавних дечjих игралишта у своjини града Врања, Предлог одлуке о акустичном зонирању и мерама за заштиту од буке, Предлог одлуке о измени и допуни одлуке о материjалноj подршци породици са децом на териториjи града Врања, као и Предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о боравишноj такси. Одборници су дали сагласност и на Предлог Локалног оперативног плана одбране од поплава на териториjи града Врања за воде ИИ реда у 2020. години, као и Предлоге решења о отуђењу уз накнаду у новцу грађевинског земљишта у jавноj своjини Града Врања са поjединих катастарских парцела ради исправке граница суседне катастарске парцеле. На седници jе усвоjен и предлог Решења о именовању Зорана Димитриjевића за директора JКП „Комрад”, као и поjедина кадровска решења у управним, надзорним и школским одборима на териториjи града Врања.