• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

27. februar 2020.

Završena sednica Skupštine grada

Na današnjoj 42. sednici Skupštine grada Vranja potvrđen je mandat Dragiši Nikoliću penzioneru iz Vranja sa izborne liste „Zajedno za Vranje-Socijalistička partija Srbije-Ivica Dačić". U nastavku sednice odbornici su usvojili Izveštaj o radu Gradske uprave za 2019. godinu, koji je obrazložio Dušan Aritonović načelnik Gradske uprave. On je u svom izveštaju naveo da je učinjen značajan iskorak u radu i rezultatima svih odeljenja i službi Gradske uprave u protekloj godini. „Osavremenjivanje i uvođenje inovativnosti u svim segmentima je bio naš prioritet. Naše aktivnosti bile su usmerene i na povećanje transparentnosti u radu svih službi Gradske uprave, kao i na uspostavljanju partnerskog odnosa sa građanima. Osim toga, pojednostavljivanje procedura i uvođenje eUprave umnogome je olakšalo građanima izdavanje dokumenata i izvršavanje zakonom predviđenih obaveza. Gradska uprava Vranje u samom je vrhu bezgotovinskog plaćanja, o čemu svedoči nagrada koju smo dobili u okviru projekta „Šampioni bezgotovinskog plaćanja''. Odeljenja i službe Gradske uprave su u izveštajnoj godini postupili prema pravilima struke i ovlašćenjima u svom delokrugu rada, pokazujući visok stepen spremnosti za saradnju i koordinaciju, kako međusobnu, tako i sa drugim organima Grada, institucijama, ustanovama i preduzećima na teritoriji grada Vranja. U narednom periodu, a u skladu sa mogućnostima, rad Gradske uprave biće usmeren ka jačanju kadrovskih i tehničkih kapaciteta, kako bi se sve izvorne i poverene nadležnosti i dalje obavljale nepristrasno, profesionalno i efikasno, a sve to u cilju da Gradska uprava nastavi da bude u stalnoj službi građana'', naglasio je načelnik Aritonović. Tokom svog obraćanja on se pojedinačno osvrnuo na rad svih odeljenja i službi Gradske uprave. U nastavku sednice, odbornici su usvojili Izveštaj Gradskog štaba za vanredne situacije grada Vranja za 2019. godinu, Predlog odluke o zaduživanju grada Vranja radi realizacije kapitalnih investicija, Predloge odluka o izradi izmena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Vranja i Plana detaljne regulacije Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Meteris” Vranje, kao i o predlog Vladi Republike Srbije da donese Odluku o prenosu prava javne svojine na nepokretnostima  iz javne svojine Republike Srbije u javnu svojinu grada Vranja, bez naknade neposrednom pogodbom. Prihvaćeni su i Predlog odluke o postavljanju i održavanju javnih dečjih igrališta u svojini grada Vranja, Predlog odluke o akustičnom zoniranju i merama za zaštitu od buke, Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o materijalnoj podršci porodici sa decom na teritoriji grada Vranja, kao i Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o boravišnoj taksi. Odbornici su dali saglasnost i na Predlog Lokalnog operativnog plana odbrane od poplava na teritoriji grada Vranja za vode II reda u 2020. godini, kao i Predloge rešenja o otuđenju uz naknadu u novcu građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Vranja sa pojedinih katastarskih parcela radi ispravke granica susedne katastarske parcele. Na sednici je usvojen i predlog Rešenja o imenovanju Zorana Dimitrijevića za direktora JKP „Komrad”, kao i pojedina kadrovska rešenja u upravnim, nadzornim i školskim odborima na teritoriji grada Vranja.