• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

8. februar 2024.

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije vetroelektrane ,,Grot i Oblik" i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

GRAD  VRANjE

GRADSKA  UPRAVA

ODELjENjE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

u skladu sa  članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji ('' Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/2010-US , 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14,

83/18, 31/19 , 37/19 – dr. Zakon , 9/20, 52/21 i 62/23) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19),

oglašava

J A V N I  U V I D

U

NACRT

PLANA DETALjNE REGULACIJE VETROELEKTRANE „GROT I OBLIK“

I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU

 

            Javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije vetroelektrane „Grot i Oblik“ i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Plana na životnu sredinu održaće se u periodu od  09.FEBRUARA.2024.godine do 11.MARTA 2024.godine U TRAJANjU OD 30 DANA, svakog radnog dana u prostorijama Odeljenja za urbanizam ,imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat , kancelarija broj 6, od 11,00 do 14,00 časova, gde će biti obezbeđena stručna pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan. Nacrt plana i Izveštaj biće izloženi i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Vranja.

            Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt plana i Izveštaj mogu podneti isključivo u pisanoj formi na pisarnici Gradske uprave Grada Vranja Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove ,komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 11.03.2024. godine.

            Javna rasprava povodom izrade Izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu održaće se u PETAK 23.02.2024.godine sa početkom u 14,00 časova u Velikoj sali Skupštine Grada Vranja.

Javna sednica Komisije za planove održaće se po završetku javnog uvida u PETAK 15.03.2024.godine sa početkom u 12,00 časova u Velikoj sali Skupštine Grada Vranja.

            Fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.

https://app.box.com/s/bu71zaxgwmg31ytpht5h6wwug0nqax0w