• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

22. septembar 2023.

Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju višeporodične stambeno-poslovne zgrade na katastarskoj parceli br. 5521 KO Vranje 1

 

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD  VRANjE

GRADSKA  UPRAVA

ODELjENjE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO

STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon , 9/20, 52/21 i 62/23) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  32/19), organizuje javnu prezentaciju

URBANISTIČKOG PROJEKTA

ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNE STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE Po+P+3+Ps NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 5521 KO VRANjE 1

Obrađivač urbanističkog projekta  :           „SIM PROJEKT 017“ VRANjE

                        Odgovorni urbanista :          Suzana Jovanović dipl.inž.arh.(IK 200 0615 04)

                        podnosioc zahteva:                „HAN PUT- PLUS DOO

                                                                              Cara Dušana broj 28

                                                                                   VLADIČIN HAN

            Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.

         Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 02.10.2023. godine do 09.10.2023. godine od 11-13 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 6.

         Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 6, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)

         Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 017 / 715 50 65)


NAJNOVIJE VESTI

15. jul 2024.
Ovogodišnja jubilarna 20. po redu manifestacija „Dani Vranja”, biće održana od 28. do 31. avgusta. Najpre će prvog dana, u...