• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

12. januar 2024.

Javna prezentacija urbanističkog projekta stambeno-poslovnog objekta P+1+Pk-rekonstrukcija sa prenamenom i dogradnjom na kp. br. 5347 KO Vranje 1

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD  VRANjE

GRADSKA  UPRAVA

ODELjENjE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO

STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  („Službeni glasnik Republike  Srbije“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik  Republike  Srbije“  broj  32/19), organizuje javnu prezentaciju

URBANISTIČKOG PROJEKTA

STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT P+1+Pk

REKONSTRUKCIJA SA PRENAMENOM I DOGRADNjA

NA KP BROJ 5347 KO VRANjE 1

 

Obrađivač urbanističkog projekta  :  Suzana Jovanović

                                                                              PR „SIM-PROJEKT 017“

                                                                                                      VRANjE

Odgovorni urbanista :      Suzana Jovanović dipl.inž.arh. (IK 200 0615 14)

podnosioc zahteva:                                        Krstić Aleksandar

                                                                                    Ulica Vaska Pope br. 22/a

                                                                                                                 VRANjE

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.

Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 12.01.2024. godine do 18.01.2024. godine od 12-14 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8.

Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja – Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti).

Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Mirjana Đorđević dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 017/7155064).

 

 

UP

NAJNOVIJE VESTI

20. april 2024.
Na inicijativu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja danas je u Sportskoj hali u Vranju organizovana podela...