• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

22. septembar 2023.

Javna prezentacija urbanističkog projekta-arhitektonsko urbanistička razrada lokacije poslovnog objekta na parcelama br. 4846, 4845/1 i 4845/2 KO Vranje 1 u Vranju

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD  VRANjE

GRADSKA  UPRAVA

ODELjENjE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO

STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon , 9/20, 52/21 i 62/23) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  32/19), organizuje javnu prezentaciju

URBANISTIČKOG PROJEKTA

ARHITEKTONSKO URBANISTIČKA RAZRADA LOKACIJE POSLOVNOG OBJEKTA SPRATNOSTI P+Pk ,NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 4846, 4845/1 I 4845/2 KO VRANjE 1 U VRANjU

Obrađivač urbanističkog projekta  :           Predzeće za projektovanje, inženjering i                                                                                                konsalting „VeLeN GROUP“ doo

                                                                        VRANjE

Odgovorni urbanista :                                  Nenad Stojković dipl.inž.arh.(IK 200 1324 12

podnosioc zahteva:                                        DIMIĐ DRAGAN

                                                                        VRANjE

                                                                        Svetozara Markovića broj 2

            Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.

         Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 02.10.2023. godine do 09.10.2023. godine od 13-15 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 6.

         Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 6, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)

         Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 017 / 715 50 65)

 

 


NAJNOVIJE VESTI

19. jul 2024.
U okviru "Vranjskog sportskog leta 2024", u nedelju 21. jula, biće održana Biciklijada, manifestacija koja je u prvoj godini...