• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

12. јануар 2024.

Јавна презентација урбанистичког пројекта стамбено-пословног објекта П+1+Пк-реконструкција са пренаменом и доградњом на кп. бр. 5347 КО Врање 1

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД  ВРАЊЕ

ГРАДСКА  УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО

СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи  („Службени гласник Републике  Србије“, број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и у складу са чланом 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник  Републике  Србије“  број  32/19), организује јавну презентацију

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ П+1+Пк

РЕКОНСТРУКЦИЈА СА ПРЕНАМЕНОМ И ДОГРАДЊА

НА КП БРОЈ 5347 КО ВРАЊЕ 1

 

Обрађивач урбанистичког пројекта  :  Сузана Јовановић

                                                                              ПР „СИМ-ПРОЈЕКТ 017“

                                                                                                      ВРАЊЕ

Одговорни урбаниста :      Сузана Јовановић дипл.инж.арх. (ИК 200 0615 14)

подносиоц захтева:                                        Крстић Александар

                                                                                    Улица Васка Попе бр. 22/а

                                                                                                                 ВРАЊЕ

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине.

Јавна презентација урбанистичког пројекта у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 12.01.2024. године до 18.01.2024. године од 12-14 часова у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине – Улица Иве Лоле Рибара број 1, Врање, I спрат, канцеларија број 8.

Урбанистички пројекат ће бити изложен у улазном холу и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања – Улица Иве Лоле Рибара број 1, Врање, I спрат, канцеларија број 8, и на званичној интернет страници града Врања (www.vranje.org.rs/vesti).

Овлашћено лице за давање обавештења о садржају јавне презентације је Мирјана Ђорђевић дипл.инж.арх. (Контакт телефон 017/7155064).