• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

6. фебруар 2024.

УП потврда да је Урбанистички пројекат стамбено-пословни објекат П+1+Пк, на КП број 5347 КО Врање 1 урађен у складу са „Планом  генералне регулације Зоне 1 у Врању – Централна Зона“

На основу члана 63. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19–др.Закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 88. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије број 32/19), Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање, решавајући по захтеву Крстић Александра, Улица Васка Попе бр. 22/а, Врање

П  О  Т  В  Р  Ђ  У  Ј  Е

          Да је Урбанистички пројекат Стамбено-пословни објекат П+1+Пк, реконструкција са пренаменом и доградња на КП број 5347 КО Врање 1 урађен у складу са „Планом  генералне регулације Зоне 1 у Врању – Централна Зона“ који је усвојен на седници Скупштине града Врања дана 14.12.2020. године и објављен у „Службеном гласнику града Врања“ број 40/2020.

          Урбанистички пројекат урађен је од стране Сузана Јовановић ПР „СИМ-ПРОЈЕКТ 017“ ВРАЊЕ, број техничке документације 103-2023 од  октобра 2023.године, са одговорним урбанистом Сузаном Јовановић дипл.инж.арх. (ИК 200 0615 14).

          Пре потврђивања урбанистичког пројекта организована је јавна презенатција у трајању од седам дана у периоду од 12.01.2024. године до 18.01.2024. године. Након истека рока за јавну презентацију извршена је стручна контрола о чему је сачињен Извештај Комисије за планове Скупштине града Врања са предлогом о прихватању урбанистичког пројекта, који је обавезујући за надлежни орган, број 06-9/2024-10 од 26.01.2024.године.

          Саставни део Потврде је и Извештај Комисије за планове Скупштине града Врања.


НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

21. фебруар 2024.
На првој редовноj седници Градског штаба за ванредне ситуациjе, коjом jе председавао командант штаба, градоначелник др Слободан Миленковић, разматрана...