• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

6. фебруар 2024.

УП потврда да је Урбанистички пројекат стамбено-пословни објекат П+1+Пк, на КП број 5347 КО Врање 1 урађен у складу са „Планом  генералне регулације Зоне 1 у Врању – Централна Зона“

На основу члана 63. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19–др.Закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и члана 88. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије број 32/19), Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање, решавајући по захтеву Крстић Александра, Улица Васка Попе бр. 22/а, Врање

П  О  Т  В  Р  Ђ  У  Ј  Е

          Да је Урбанистички пројекат Стамбено-пословни објекат П+1+Пк, реконструкција са пренаменом и доградња на КП број 5347 КО Врање 1 урађен у складу са „Планом  генералне регулације Зоне 1 у Врању – Централна Зона“ који је усвојен на седници Скупштине града Врања дана 14.12.2020. године и објављен у „Службеном гласнику града Врања“ број 40/2020.

          Урбанистички пројекат урађен је од стране Сузана Јовановић ПР „СИМ-ПРОЈЕКТ 017“ ВРАЊЕ, број техничке документације 103-2023 од  октобра 2023.године, са одговорним урбанистом Сузаном Јовановић дипл.инж.арх. (ИК 200 0615 14).

          Пре потврђивања урбанистичког пројекта организована је јавна презенатција у трајању од седам дана у периоду од 12.01.2024. године до 18.01.2024. године. Након истека рока за јавну презентацију извршена је стручна контрола о чему је сачињен Извештај Комисије за планове Скупштине града Врања са предлогом о прихватању урбанистичког пројекта, који је обавезујући за надлежни орган, број 06-9/2024-10 од 26.01.2024.године.

          Саставни део Потврде је и Извештај Комисије за планове Скупштине града Врања.