• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

17. новембар 2023.

УП потврда да је у урбанистички пројекат за изградњу вишепородичне стамбено-пословне зграде рађен у складу са „Планом  генералне регулације Зоне 1 у Врању

На основу члана 63. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС , 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13 – одлука УС , 98/13-одлука УС, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон , 9/20 , 52/21 и 62/23 ) и члана 88. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије број 32/19) , Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање решавајући по захтеву „ХАН ПУТ- ПЛУС ДОО, Цара Душана број 28, Владичин Хан

П  О  Т  В  Р  Ђ  У  Ј  Е

          Да је Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичне стамбено-пословне зграде По+П+3+Пс на катастарској парцели број 5521 КО Врање 1 урађен у складу са „Планом  генералне регулације Зоне 1 у Врању – Централна Зона“ који је усвојен на седници Скупштине града Врања дана 14.12.2020.године и објављен у „Службеном гласнику града Врања“ број 40/2020.

          Урбанистички пројекат урађен је од стране „СИМ ПРОЈЕКТ 017“ ВРАЊЕ број техничке документације 23УП/2023 од 03.2023.године, са одговорним урбанистом Сузаном Јовановић дипл.инж.арх.(ИК 200 0615 04).

          Пре потврђивања урбанистичког пројекта организована је јавна презенатција у трајању од седам дана у периоду од 02.10.2023. године до 09.10.2023. године. Након истека рока за јавну презентацију извршена је стручна контрола о чему је сачињен Извештај Комисије за планове Скупштине града Врања број 06-225/2023-10 од 23.10.2023.године и Извештај Комисије за планове Скупштине града Врања број са предлогом о прихватању урбанистичког пројекта, који су обавезујући за надлежни орган, број 06-225/2023-10 од 10.11.2023.године.

          Саставни део Потврде је и Извештај Комисије за планове Скупштине града Врања.