• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

6. јун 2023.

Потврда Урбанистичког пројекта за изградњу и уређење дела спортско-рекреативног центра

На основу члана 63. став 1. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС , 24/11, 121/2012, 42/13-одлука УС, 50/13 – одлука УС , 98/13-одлука УС, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-др.закон , 9/20 и 52/21) и члана 88. став 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије број 32/19) , Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање решавајући по захтеву Града Врања, Улица Краља Милана број 1, Врање

 

П  О  Т  В  Р  Ђ  У  Ј  Е

 

Да је Урбанистички пројекат за изградњу и уређење дела спортско-рекреативног центра у Врању на катастарској парцели број 6522/1 КО Врање 1 ПГР Зоне 1 у Врању –Централна зона град Врање урађен у складу са „Планом генералне регулације Зоне 1 –Централна зона” у Врању који је усвојен на седници Скупштине града Врања дана 14.12.2020. године, под бројем 35-84/2020-10 („Службени гласник града Врања“ број 40/2020).

Урбанистички пројекат израђен је од стране ЈП „Урбанизам и изградња града Врања“, ВРАЊЕ , Иве Лоле Рибара 1, број техничке документације 500-УП-2023 од 21.04.2023.године, са одговорним урбанистом Протић Миодрагом дипл.инж.арх. (ИК 200 1276 11)

Пре потврђивања урбанистичког пројекта организована је јавна презенатција у трајању од седам дана а након истека рока за јавну презентацију извршена стручна контрола о чему је сачињен извештај Извештај Комисије за планове Скупштине града Врања број број 06-112/2023-10 од 01.06.2023.године.

Саставни део Потврде је и Извештај Комисије за планове Скупштине града Врања.

 

https://we.tl/t-f4e922HvDE