• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

8. фебруар 2024.

Јавни увид у Нацрт соларне електране ,,Горње ливаде" КО Содерце

ГРАД  ВРАЊЕ

ГРАДСКА  УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

у складу са  чланом 50. Закона о планирању и изградњи ('' Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 , 145/14,

83/18, 31/19 , 37/19 – др. Закон , 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 32/19),

оглашава

Ј А В Н И  У В И Д

У

НАЦРТ

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „ГОРЊЕ ЛИВАДЕ“ КО СОДЕРЦЕ У ВРАЊУ

И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПЛАНА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

            Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације соларне електране „Горње ливаде“ КО Содерце у Врању и Извештај о стратешкој процени утицаја Плана на животну средину одржаће се у периоду од  09.ФЕБРУАРА.2024.године до 11.МАРТА 2024.године У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА, сваког радног дана у просторијама Одељења за урбанизам ,имовинско-правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, I спрат , канцеларија број 6, од 12,00 до 15,00 часова, где ће бити обезбеђена стручна помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план. Нацрт плана и Извештај биће изложени и на званичној интернет страници Градске управе града Врања.

            Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана и Извештај могу поднети искључиво у писаној форми на писарници Градске управе Града Врања Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове ,комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање у току трајања јавног увида, закључно са 11.03.2024. године.

            Јавна расправа поводом израде Извештаја о стратешкој процени утицаја плана на животну средину одржаће се у ПЕТАК 23.02.2024.године са почетком у 13,30 часова у Великој сали Скупштине Града Врања.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се по завршетку јавног увида у ПЕТАК 15.03.2024.године са почетком у 12,15 часова у Великој сали Скупштине Града Врања.

            Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.