• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

26. децембар 2023.

Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације саобраћајнице која повезује Улицу Маричку са Регионалним центром за управљање отпадом ,,Метерис Врање“

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА  УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

у складу са  чланом 50.Закона о планирању и изградњи ('' Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 , 145/14,

83/18, 31/19 , 37/19 – др. Закон, 9/20,52/21 и 62/23)и чл.55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања(''Службени гласник Републике Србије'' број32/19),

оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

У

НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ КОЈА ПОВЕЗУЈЕ УЛИЦУ МАРИЧКУ СА РЕГИОНАЛНИМ ЦЕНТРОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ „МЕТЕРИС ВРАЊЕ“

 

            Јавни увид у Нацрт плана детаљне регулације саобраћајнице која повезује Улицу Маричку са регионалним центром за управљање отпадом „Метерис Врање“ одржаће се у периоду од 27. децембра 2023.године до 25.јануара 2024.године у трајању од 30 дана, сваког радног дана у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, I спрат, у времену од 13,00 до 15,00 часова, где ће бити обезбеђена стручна помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план. Нацрт плана биће изложен и на званичној интернет страници Градске управе града Врања .

            Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана могу поднети искључиво у писаној форми на писарници Градске управе Града Врања Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове ,комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање у току трајања јавног увида, закључно са 25.01.2024. године.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се по завршетку јавног увида у уторак 30.01.2024.године са почетком у 12,00 часова у Великој сали Скупштине Града Врања.

            Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

 

 


НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

16. април 2024.
Градски већник за пољопривреду, агроекономију, развој села и заштиту животне средине, Небојша Стаменковић, данас је у Министарству за бригу...
15. април 2024.