• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

8. фебруар 2024.

Јавни увид у Нацрт измене и допуне плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 4 у Врању

ГРАД  ВРАЊЕ

ГРАДСКА  УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

у складу са  чланом 50. и 51б .став3. Закона о планирању и изградњи ('' Службени гласник Републике Србије'' број 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС , 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 , 145/14,

83/18, 31/19 , 37/19 – др. Закон , 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник Републике Србије'' број 32/19),

оглашава

Ј А В Н И  У В И Д

У

НАЦРТ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПРИВРЕДНО РАДНЕ ЗОНЕ БУНУШЕВАЦ 4 У ВРАЊУ

            Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 4 у Врању одржаће се у периоду од 09.ФЕБРУАРА 2024.године до 23.ФЕБРУАРА 2024.године У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, сваког радног дана у просторијама Одељења за урбанизам ,имовинско-правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање, Улица Иве Лоле Рибара број 1, I спрат , канцеларија број 6, од 12,00 до 15,00 часова, где ће бити обезбеђена стручна помоћ за пружање потребних информација, тумачења појединих решења и евентуалног давања примедби на план. Нацрт плана и Извештај биће изложени и на званичној интернет страници Градске управе града Врања.

            Физичка и правна лица примедбе на Нацрт плана могу поднети искључиво у писаној форми на писарници Градске управе Града Врања Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове ,комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Врање у току трајања јавног увида, закључно са 23.02.2024. године.

            Јавна презентација Нацрта Измена и допуна Плана детаљне регулације привредно радне зоне Бунушевац 4 у Врању одржаће се у СРЕДУ 21.02.2023.године са почетком у 12,00 часова у Великој сали Скупштине Града Врања.

Јавна седница Комисије за планове одржаће се по завршетку јавног увида у УТОРАК 27.02.2024.године са почетком у 12,00 часова у Великој сали Скупштине Града Врања.

            Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику, могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

 

 


НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

21. фебруар 2024.
На првој редовноj седници Градског штаба за ванредне ситуациjе, коjом jе председавао командант штаба, градоначелник др Слободан Миленковић, разматрана...