• Grad Vranje
  • ГРАД ВРАЊЕ

    Званична презентација града

Централа:
+381 (0)17 402 300
Портирница:
+381 (0)17 402 368
ГРАД ВРАЊЕ
Градска управа
Краља Милана бр. 1
17500 Врање
A+ A-

5. јануар 2024.

Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу објекта за краткотрајни боравак, спратности П+1, на катастарским парцелама бр. 534 и 535 КО Врањска Бања у Врањској Бањи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД  ВРАЊЕ

ГРАДСКА  УПРАВА

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, КОМУНАЛНО

СТАМБЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

у складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи  (''Службени гласник  Републике  Србије'', број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –др.закон, 9/20 , 52/21 и 62/23) и у складу са чланом 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (''Службени гласник  Републике  Србије''  број  32/19), организује јавну презентацију

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЗА КРАТКОТРАЈНИ БОРАВАК-ЗГРАДА ЗА ОДМОР И НОЋЕЊЕ, СПРАТНОСТИ П+1, НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА БРОЈ 534 И 535 КО ВРАЊСКА БАЊА У ВРАЊСКОЈ БАЊИ

Обрађивач урбанистичког пројекта  :           Атеље за пројектовање и консалтинг

                                                                            „Домус“  

                                                                                ВРАЊЕ

Одговорни урбаниста :                                  Душица Петровић, дипл.инж.арх. (ИК 200 1267 11)

подносиоц захтева:                                           Весна Арсић ПР Угоститељска радња                                                                                                    „ВАСИЛИЦА“ ВРАЊСКА БАЊА             

                                                                        Улица Краља Петра Ослободиоца број 193

                                                                                                                          Врањска Бања

            Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам , имовинско-правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.

         Јавна презентација урбанистичког пројекта у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 12.01.2024. године до 18.01.2024. године од 12-14 часова у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине – Улица Иве Лоле Рибара број 1 , I спрат, канцеларија број 8.

         Урбанистички пројекат ће бити изложен у улазном холу и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања– Улица Иве Лоле Рибара број 1, Врање, I спрат, канцеларија број 8, и на званичној интернет страници града Врања (www.vranje.org.rs/vesti)

         Овлашћено лице за давање обавештења о садржају јавне презентације је Марија Костић дипл.инж.арх. (Контакт телефон 017/7155064) .

 


НАЈНОВИЈЕ ВЕСТИ

16. април 2024.
Градски већник за пољопривреду, агроекономију, развој села и заштиту животне средине, Небојша Стаменковић, данас је у Министарству за бригу...
15. април 2024.