Info vesti

Odeljenja - Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine -JAVNI UVID

29. avgust 2022, Vranje
 • GRAD VRANjE
  GRADSKA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji ('' Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/2010-US , 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19 , 37/19 – dr. Zakon , 9/20 i 52/1) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19),
  oglašava

     J A V N I U V I D
  U
  NACRT
  IZMENA I DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZONE 5 U VRANjU-„GORNjA ČARŠIJA- RAŠKA“

  Javni uvid u Nacrt Izmena i dopuna Plana generalne regulacije zone 5 u Vranju-„GORNjA ČARŠIJA- RAŠKA“ održaće se u periodu od 29. AVGUSTA 2022.godine do 27. SEPTEMBRA 2022.godine u trajanju od 30 DANA, svakog radnog dana u prostorijama Odeljenja za urbanizam ,imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat , u vremenu od 13,00 do 15,00 časova, gde će biti obezbeđena stručna pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan. Nacrt plana biće izložen i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Vranja .
  Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt plana mogu podneti isključivo u pisanoj formi na pisarnici Gradske uprave Grada Vranja Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 27.09.2022. godine.
  Javna sednica Komisije za planove održaće se po završetku javnog uvida u PETAK 07.10.2022.godine sa početkom u 12,00 časova u Velikoj sali Skupštine Grada Vranja.
  Fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.