Info vesti

Odeljenja - Odeljenje za urbanizam, imovinsko - pravne poslove, komunalno- stambene delatnosti i zaštitu životne sredine -JAVNI UVID

26. avgust 2022, Vranje
 • GRAD VRANJE
  GRADSKA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine
  u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji ('' Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/2010-US , 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19 , 37/19 – dr. Zakon , 9/20 i 52/1) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19),
  oglašav

                                                          J A V N I  U V I D

               U NACRT PLANA DETALJNE REGULACIJE POTEZA IZMEĐU ULICE RADNIH BRIGADA I           NOVOPROJEKTOVANE SAOBRAĆAJNICE U VRANJU

  Javni uvid u Nacrt Plana detaljne regulacije poteza između Ulice Radnih brigada i novoprojektovane saobraćajnice u Vranju održaće se u periodu od 26. AVGUSTA 2022.godine do 26. SEPTEMBRA 2022.godine u trajanju od 30 DANA, svakog radnog dana u prostorijama Odeljenja za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, Ulica Ive Lole Ribara broj 1, I sprat , u vremenu od 13,00 do 15,00 časova, gde će biti obezbeđena stručna pomoć za pružanje potrebnih informacija, tumačenja pojedinih rešenja i eventualnog davanja primedbi na plan. Nacrt plana biće izložen i na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Vranja .
  Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt plana mogu podneti isključivo u pisanoj formi na pisarnici Gradske uprave Grada Vranja Odeljenju za urbanizam, imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 26.09.2022. godine.
  Javna sednica Komisije za planove održaće se po završetku javnog uvida u PETAK 07.10.2022.godine sa početkom u 12,00 časova u Velikoj sali Skupštine Grada Vranja.
  Fizička i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.