Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju poljoprivredne farme sa veterinarskom ambulantom i učionicom na katastarskoj parceli br.1651/2 KO Zlatokop

16. jun 2022, Vranje
 • REPUBLIKA SRBIJA

  GRAD VRANJE
  GRADSKA UPRAVA
  ODELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO
  STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

  u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon, 9/20 i 52/21) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

  URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ZA IZGRADNJU POLJOPRIVREDNE FARME SA VETERINARSKOM AMBULANTOM I UČIONICOM NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 1651/2 KO ZLATOKOP


  Obrađivač urbanističkog projekta : JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“
  VRANJE

  Odgovorni urbanista : Maja Nedeljković dipl.inž.arh.(IK 200 1256 11)

  podnosioc zahteva: GRAD VRANJE
  Kralja Milana broj 1
  VRANJE

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 16.06.2022. godine do 22.06.2022. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 6.
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćena lica za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije su šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 ) i savetnik Mirjana Đorđević dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 066/81 01 633) .

  https://we.tl/t-FZork3WaWq