• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

6. februar 2024.

UP potvrda da je Urbanistički projekat stambeno-poslovni objekat P+1+Pk, na KP broj 5347 KO Vranje 1 urađen u skladu sa „Planom  generalne regulacije Zone 1 u Vranju – Centralna Zona“

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19–dr.Zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i člana 88. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije broj 32/19), Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, rešavajući po zahtevu Krstić Aleksandra, Ulica Vaska Pope br. 22/a, Vranje

P  O  T  V  R  Đ  U  J  E

          Da je Urbanistički projekat Stambeno-poslovni objekat P+1+Pk, rekonstrukcija sa prenamenom i dogradnja na KP broj 5347 KO Vranje 1 urađen u skladu sa „Planom  generalne regulacije Zone 1 u Vranju – Centralna Zona“ koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 14.12.2020. godine i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 40/2020.

          Urbanistički projekat urađen je od strane Suzana Jovanović PR „SIM-PROJEKT 017“ VRANjE, broj tehničke dokumentacije 103-2023 od  oktobra 2023.godine, sa odgovornim urbanistom Suzanom Jovanović dipl.inž.arh. (IK 200 0615 14).

          Pre potvrđivanja urbanističkog projekta organizovana je javna prezenatcija u trajanju od sedam dana u periodu od 12.01.2024. godine do 18.01.2024. godine. Nakon isteka roka za javnu prezentaciju izvršena je stručna kontrola o čemu je sačinjen Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja sa predlogom o prihvatanju urbanističkog projekta, koji je obavezujući za nadležni organ, broj 06-9/2024-10 od 26.01.2024.godine.

          Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.


NAJNOVIJE VESTI

18. april 2024.
U subotu, 20. aprila, biće organizovano uručivanje boračkih legitimacija u Vranju. Na događaju koji počinje od 11 časova u...