• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

17. novembar 2023.

UP potvrda da je u urbanistički projekat za izgradnju višeporodične stambeno-poslovne zgrade rađen u skladu sa „Planom  generalne regulacije Zone 1 u Vranju

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon , 9/20 , 52/21 i 62/23 ) i člana 88. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije broj 32/19) , Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu „HAN PUT- PLUS DOO, Cara Dušana broj 28, Vladičin Han

P  O  T  V  R  Đ  U  J  E

          Da je Urbanistički projekat za izgradnju višeporodične stambeno-poslovne zgrade Po+P+3+Ps na katastarskoj parceli broj 5521 KO Vranje 1 urađen u skladu sa „Planom  generalne regulacije Zone 1 u Vranju – Centralna Zona“ koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 14.12.2020.godine i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 40/2020.

          Urbanistički projekat urađen je od strane „SIM PROJEKT 017“ VRANjE broj tehničke dokumentacije 23UP/2023 od 03.2023.godine, sa odgovornim urbanistom Suzanom Jovanović dipl.inž.arh.(IK 200 0615 04).

          Pre potvrđivanja urbanističkog projekta organizovana je javna prezenatcija u trajanju od sedam dana u periodu od 02.10.2023. godine do 09.10.2023. godine. Nakon isteka roka za javnu prezentaciju izvršena je stručna kontrola o čemu je sačinjen Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-225/2023-10 od 23.10.2023.godine i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj sa predlogom o prihvatanju urbanističkog projekta, koji su obavezujući za nadležni organ, broj 06-225/2023-10 od 10.11.2023.godine.

          Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.