• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

6. jun 2023.

Potvrda Urbanističkog projekta za izgradnju i uređenje dela sportsko-rekreativnog centra

Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon , 9/20 i 52/21) i člana 88. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije broj 32/19) , Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu Grada Vranja, Ulica Kralja Milana broj 1, Vranje

 

P  O  T  V  R  Đ  U  J  E

 

Da je Urbanistički projekat za izgradnju i uređenje dela sportsko-rekreativnog centra u Vranju na katastarskoj parceli broj 6522/1 KO Vranje 1 PGR Zone 1 u Vranju –Centralna zona grad Vranje urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije Zone 1 –Centralna zona” u Vranju koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 14.12.2020. godine, pod brojem 35-84/2020-10 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 40/2020).

Urbanistički projekat izrađen je od strane JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“, VRANjE , Ive Lole Ribara 1, broj tehničke dokumentacije 500-UP-2023 od 21.04.2023.godine, sa odgovornim urbanistom Protić Miodragom dipl.inž.arh. (IK 200 1276 11)

Pre potvrđivanja urbanističkog projekta organizovana je javna prezenatcija u trajanju od sedam dana a nakon isteka roka za javnu prezentaciju izvršena stručna kontrola o čemu je sačinjen izveštaj Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj broj 06-112/2023-10 od 01.06.2023.godine.

Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.

 

https://we.tl/t-f4e922HvDE


NAJNOVIJE VESTI

15. jul 2024.
Ovogodišnja jubilarna 20. po redu manifestacija „Dani Vranja”, biće održana od 28. do 31. avgusta. Najpre će prvog dana, u...