• Grad Vranje
  • GRAD VRANJE

    Zvanična prezentacija grada

Centrala:
+381 (0)17 402 300
Portirnica:
+381 (0)17 402 368
GRAD VRANJE
Gradska uprava
Kralja Milana br.1
17500 Vranje
A+ A-

Službe i Odeljenja

Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine

Odeljenje za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: pripremu, donošenje, evidentiranje i čuvanje planskih dokumenata, odnosno prostornih i urbanističkih planova, razmatranje inicijative za izradu planskih dokumenata, pripremanje odluke o izradi planskih dokumenata, pripremanje nacrta i predloga planskih dokumenata,  pripremanje programa implementacije regionalnog prostornog plana, sprovođenje javnog poziva u postupku urbane komasacije i potvrđivanje projekata urbane komasacije,  izdavanje informacije o lokaciji i izdavanje lokacijskih uslova, sprovođenje postupka kontrole i potvrđivanja urbanističkog projekta i projekta parcelacije i preparcelacije, donošenje rešenja o uklanjanju objekata izvan nadležnosti građevinske inspekcije, vođenje informacionog sistema planskih dokumenata, stanja u prostoru i urbanističko-tehničkih dokumenata, praćenje sprovođenja planova za postavljanje manjih montažnih objekata privremenog karaktera na javnim površinama, davanje saglasnosti za postavljanje istih.

Odeljenje vrši poverene poslove koji se odnose na: izdavanje građevinske i  upotrebne dozvole za izgradnju i korišćenje objekata, izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova u skladu sa članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, postupak izdavanja privremene građevinske dozvole, postupak evidentiranja prijave početka građenja objekta, čuvanje tehničke dokumentacije, izdavanje lokacijskih uslova, prijavu radova, pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz nadležnosti Grada, kao i obezbeđenje uslova za priključenje na infrastrukturnu mrežu.

Sprovodi objedinjenu proceduru i vodi registar u postupcima za ozakonjenje objekata i izdaje sve akte u postupku ostvarivanja prava na ozakonjenje i korišćenje ovih objekata.  

Odeljenje obavlja poslove koji se odnose na postupak konverzije prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine uz naknadu, određivanje zemljišta za redovnu upotrebu objekata.

Obavlja poslove koji se odnose na vođenje jedinstvene evidencije o imovini Grada (poslovni prostor, stanovi i druga nepokretna i pokretna imovina),  pribavlja isprave i ostale dokaze o pravu korišćenja i pravu svojine i vrši upis svih prva javne svojine u evidenciju o upisu nepokretnosti i prava na njima, vrši procenu vrednosti imovine, priprema i predlaže mere za racionalno i ekonomično upravljanje imovinom, priprema nacrt svih odluka, ugovora i drugih pravnih poslova o pribavljanju, upravljanju, korišćenju i raspolaganju imovinom, vodi evidenciju o  zaključenim ugovorima i njihovom izvršavanju i obavlja sve druge pravne radnje u cilju njenog očuvanja i zaštite.

U komunalnoj oblasti obavlja poslove koji se odnose na uređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti, vrši poslove koji se odnose na uređivanje i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj (snabdevanje vodom za piće, prečišćavanje i odvođenje atmosferskih i otpadnih voda, proizvodnju i distribuciju toplotne energije, upravljanje grobljima i pogrebne usluge, obezbeđivanje javnog osvetljenja, održavanje i korišćenje pijaca, parkova, zelenih, rekreacionih i drugih javnih površina, javnih parkirališta, održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenila, održavanje deponije, dimničarske usluge, delatnost zoohigijene i dr.), uređuje opšte uslove održavanja komunalnog reda u gradu, učestvuje u pripremi lokalnog plana upravljanja otpadom, stara se o održavanju stambenih zgrada i bezbednosti njihovog korišćenja, obezbeđuje sredstva za označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova na teritoriji Grada; poslove iz oblasti energetske efikasnosti javnih objekata, javnih komunalnih preduzeća i javnih preduzeća iz nadležnosti Grada, izrada strateških planova i programa energetske efikasnosti.

U stambenoj oblasti vodi i odlučuje u upravnom postupku, sprovodi prinudno iseljenje bespravno useljenih stanova, vodi registar stambenih zajednica na teritoriji Grada i izdaje rešenja o upisu u registar stambenih zajednica; priprema predlog rešenja, ugovora i aneksa ugovora o otkupu i zakupu stanova, vrši poslova u vezi sa prenosom prava zakupa i zamene stanova, prati izvršavanje ugovornih obaveza po osnovu zakupa i otkupa na rate, utvrđivanje otkupne cene stana i revalorizaciju, pokreće postupak za otkaz ugovora o zakupu i raskid ugovora o otkupu stana, podnosi zahteve za upis hipoteke u postupku otkupa stana na rate do njegove isplate u celini; vodi evidenciju o stanovima datim u zakup, o otkupljenim stanovima i stanovima u postupku otkupa na rate i evidenciju o zaključenim ugovorima i aneksima ugovora, obavlja kontrolu korišćenja stambenog prostora kojim raspolaže Grad i građevinsko stanje stanova i stambenih zgrada; sarađuje sa nadležnim komunalnim i javnim preduzećima, inspekcijskim službama i drugim nadležnim institucijama.

Obavlja poslove koji se odnose na pripremu predlaganje i primenu propisa iz izvornog delokruga grada, kojima se uređuje javni prevoz putnika u drumskom  saobraćaju, a koji se odnose na organizaciju i način obavljanja lokalnog linijskog prevoza putnika i taksi prevoza na teritoriji Grada. Pruža stručnu pomoć Savetu za bezbednost saobraćaj na putevima i gradskoj komisiji u sprovođenju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za obavljanje lokalnog linijskog prevoza putnika. Prati funkcionisanje prevoza na teritoriji grada i stanje opštinskih javnih puteva i predlaže mere vezane za bezbednost saobraćaja na teritoriji grada. Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje oblast saobraćaja.

U oblasti zaštite životne sredine obavlja poslove koji se odnose na: pripremu akata o davanju saglasnosti ili odbijanju davanja saglasnosti na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekte u oblasti privrede, industrije, saobraćaja, energetike i drugih, koji u značajnoj meri mogu da zagade životnu sredinu; pripremu akata o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu i određivanju obima i sadržaja studije o proceni uticaja na životnu sredinu; organizovanje i vođenje javne prezentacije i javne rasprave; učestvovanje u radu tehničke komisije i saradnju sa naučnim i stručnim organizacijama u postupku procene uticaja na životnu sredinu. Vrši ocenu izveštaja o strateškoj proceni; sprovodi postupak izdavanja integrisane dozvole; sarađuje sa ovlašćenim institucijama u čijoj je nadležnosti vršenje kontrole kvaliteta životne sredine. Prikuplja podatke i rezultate nalaza iz ove oblasti, objedinjava ih i objavljuje. Obaveštava javnost o slučajevima akcidenta (povećane koncentracije zagađenih materija) i predlaže mere sanacije u slučajevima prekoračenja granične vrednosti zagađenosti vazduha; priprema nacrte programa korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i nacrte programa zaštite životne sredine i traži saglasnost nadležnog ministarstva na iste, priprema nacrte lokalnih akcionih i sanacionih planova i strategija, usklađuje ih sa strateškim dokumentima; priprema nacrt odluke o naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine, obavlja i druge poslove iz oblasti zaštite životne sredine.

Priprema propise i druge akte koje donose organi Grada iz delokruga rada Odeljenja i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim propisima.“

 

Rukovodilac: Sanja Zlatković
tel: 017/7155 057
E-mail: sanja.zlatkovic@vranje.org.rs