Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju stambenog-poslovnog objekta spratnosti Po+P+3+Pk na katastarskim parcelama br.5639/1, 5639/2, 5641 i 5643 KO Vranje,PGR zone 1-centralna zona u Vranju

18. maj 2022, Vranje
 • REPUBLIKA SRBIJA

  GRAD VRANJE
  GRADSKA UPRAVA
  ODELJENJE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO
  STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

  u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon , 9/20 i 52/21) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

  URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ZA IZGRADNJU STAMBENOG-POSLOVNOG OBJEKTA SPRATNOSTI Po+P+3+Pk NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 5639/1, 5639/2 , 5641 I 5643 KO VRANJE 1, PGR ZONE 1 –CENTRALNA ZONA U VRANJU

  Obrađivač urbanističkog projekta : JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“
  VRANJE


  Odgovorni urbanista : Miodrag Protić dipl.inž.arh. (IK 200 1276 11)


  podnosioc zahteva: „VUČETIĆ GRADNJA“ D.O.O.
    VRANJE
                       Vase Pelagića broj 14


  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 25.05.2022. godine do 31.05.2022. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 6.
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 6, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51)