Info vesti

Odeljenja - Prezentacija urbanističkog projekta

08. jun 2021, Vranje
 •                                              

   

                                             REPUBLIKA SRBIJA

                                                 GRAD VRANjE
                                             GRADSKA UPRAVA
               ODELjENjE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO
                     STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

  u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

                                           URBANISTIČKOG PROJEKTA

  ZA IZGRADNjU VIŠEPORODIČNE STAMBENE ZGRADE P0 +P+3+Ps NA KATASTARSKIM PARCELAMA BROJ 2609, 2610, 2611/2 , 2612/1 I 2613/1 KO VRANjE 1

  Obrađivač urbanističkog projekta : „SIM PROJEKT 017“ VRANjE


  Odgovorni urbanista : Suzana Jovanović dipl.inž.arh (IK 200 0615 04)


  podnosilac zahteva: DOO „MD KOSTIĆ INVEST“
  Bujanovac
  Kralja Milutina bb

   

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 08.06.2021. godine do 14.06.2021. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 8.
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )

  https://we.tl/t-S39MCGSKvW