Info vesti

Odeljenja - UP potvrda da je izmena Urbanističkog projekta za dogradnju poslovno stambenog objekta spratnosti PO+P+2 na katastarskoj parceli broj 5153 KO Vranje 1 u Vranju, PGR Zona 1 u Vranju, urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju – ,,Centralna Zona"

04. jun 2021, Vranje
 • Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon , 9/20 i 52/21 ) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu „PUTEŠESTVENIK“DOO , Beograd, Ulica Palmira Toljatija broj 9

                                                        P O T V R Đ U J E


  Da je Izmena Urbanističkog projekta za dogradnju poslovno stambenog objekta spratnosti PO+P+2 na katastarskoj parceli broj 5153 KO Vranje 1 u Vranju, PGR Zona 1 u Vranju, urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju – Centralna Zona“ koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 14.12.2020.godine i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 40/2020.
  Urbanistički projekat urađen je od strane JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“ Vranje, broj tehničke dokumentacije 452/2021 od 09.04.2021.godine sa odgovornim urbanistom Stojanović Biljanom, dipl.inž.arh. broj licence 200 1436 14.
  Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-114/2021-10 od 28.05.2021.godine.
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.

  https://we.tl/t-aYQsAkH2BP