Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP- urbanističko-arhitektonska razrada lokacije K.P.BR. 6025/1 KO Vranje 1 za potrebe izgradnje stambeno-poslovnog objekta

02. april 2021, Vranje
 • REPUBLIKA SRBIJA

  GRAD VRANjE
  GRADSKA UPRAVA
  ODELjENjE ZA URBANIZAM, IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, KOMUNALNO
  STAMBENE DELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

  u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

   

  URBANISTIČKOG PROJEKTA

  URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE RAZRADE LOKACIJE K.P.BR. 6025/1 KO VRANjE 1 ZA POTREBE IZGRADNjE STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

       Obrađivač urbanističkog projekta : Teking d.o.o.
                                Ogranak: Teking architecture
                                       Vožda Krađorđa broj 39
                                                          18000 NIŠ

  Odgovorni urbanista : Aleksandar Keković dipl.inž.arh.(IK 200 1196 10)

  podnosioc zahteva: „METAL GALANT GRADNjA“ Leskovac
                                             Kralja Petra Prvog broj 108
                                                          16000 LESKOVAC

   

  Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
  Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 02.04.2021. godine do 08.04.2021. godine od 10-12 časova u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 , I sprat, kancelarija broj 8.
  Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje, I sprat, kancelarija broj 8, i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51)

   

 • Dokumenti