Info vesti

Odeljenja - UP potvrda - Izgradnja Omladinskog obrazovnog centra izvršnosti Vranje na katastarskim parcelama broj 2985, 2986 i 2965 КO Vranje 1, PGR Zone 1 u Vranju

26. februar 2021, Vranje

 • Republika Srbija
  GRAD VRANJE
  GRADSКA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam,
  imovinsko-pravne poslove,
  komunalno stambene delatnosti i
  zaštitu životne sredine
  Broj 350-7/2021-08/1
  25.02.2021. godine
  V R A NJ E


          Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon i 9/20 ) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu GRADA VRANJA- kabinet Gradonačelnika, Ulica Кralja Milana broj 1, Vranje


  P O T V R Đ U J E


      Da je Urbanistički projekat za izgradnju OMLADINSКOG OBRAZOVNOG CENTRA IZVRSNOSTI – VRANJE na katastarskim parcelama broj 2985, 2986 i 2965 КO Vranje 1, PGR Zone 1 u Vranju, urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije Zone 1 –Centralna zona” u Vranju koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 14.12.2020. godine, pod brojem 35-84/2020-10 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 40/2020).
         Urbanistički projekat je izrađen na zahtev GRADA VRANJA- kabinet Gradonačelnika , Ulica Кralja Milana broj 1, Vranje, a od strane JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“ Vranje, broj 129/21 od 05.02.2021.godine, sa odgovornim urbanistom Cvetković Tatjana dipl.inž.arh.(IК 200 0140 03).
      Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Кomisije za planove i na osnovu Izveštaja Кomisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-32/2021-10 od 25.02.2021.godine.
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Кomisije za planove Skupštine grada Vranja.


  ŠEF ODSEКA ZA URBANIZAM
  Jovana Antić dipl.inž.arh.