Info vesti

Odeljenja - UP potvrda za dogradnju poslovno stambenog objekta spratnosti PO+P+2 na katastarskoj parceli br. 5153 KO Vranje 1 u Vranju

06. novembar 2020, Vranje
 • Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon i 9/20 ) i Zaključka Gradskog veća broj 06-144/2020-04 od 16.10.2020.godine, Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu „PUTEŠESTVENIK“DOO , Beograd, Ulica Palmira Toljatija broj 9


  P O T V R Đ U J E


  Da je Urbanistički projekat za dogradnju poslovno stambenog objekta spratnosti PO+P+2 na katastarskoj parceli broj 5153 KO Vranje 1 u Vranju urađen u skladu sa „Generalnim urbanističkim planom Vranja“ koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 18.12.2018.godine, pod brojem 35-114/2018-10 i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 37/2018 i Izmenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Vranja“ koje su usvojene na sednici Skupštine grada Vranja dana 22.09.2020.godine, pod brojem 35-38/2020-10 i objavljene u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 32/2020.
  Urbanistički projekat urađen je od strane JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“ Vranje, broj tehničke dokumentacije 344/2020 od 13.10.2020.godine sa odgovornim urbanistom Stojanović Biljanom, dipl.inž.arh. broj licence 200 1436 14.
  Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-165/2020-10 od 05.11.2020.godine.
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.