Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija UP: Specijalna ginekološko - akušerska bolnica

22. oktobar 2020, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji  (''Službeni glasnik  Republike  Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik  Republike  Srbije''  broj  32/19), organizuje javnu prezentaciju

   

  URBANISTIČKOG PROJEKTA

   

  ZA IZGRADNjU SPECIJALNE GINEKOLOŠKO AKUŠERSKE BOLNICE SPRATNOSTI P0+P+1 NA KATASTARSKOJ PARCELI BROJ 2721 KO VRANjE 1 U VRANjU

   

  Obrađivač urbanističkog projekta       :           JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“

                                                                                                  VRANjE

                                                                                                  Ive Lole Ribara 1

   

   

                          Odgovorni urbanista : Maja Nedeljković dipl.inž.arh.(IK 200 1256 11)

   

                          podnosioc zahteva:                 PETROVIĆ LIDIJA

                                                                          Filipa Višnjića broj 13/4

                                                                          VRANjE

                                                                         

   

              Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.

              Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 22.10.2020. godine do 28.10.2020. godine od 10-12 časovau ulaznom holu Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 .

           Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)

           Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Kontakt telefon 064/851 90 51 )