Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu

24. avgust 2020, Vranje
 • O B A V E Š T E Nj E


  Grad Vranje – Gradska uprava grada Vranja, Odeljenje za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine obaveštava zainteresovane organe, organizacije i javnost da je podnet Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Projekta:
  1. Izgradnja postrojenja za privremeno skladištenje i tretman neopasnog otpada čija se realizacija planira na KP br. 10214 KO Vranje 1, Ul. Radnička bb, 17500 Vranje. Nosilac projekta je ECOCETAS DOO TRGOVIŠTE, Ul. Petnaesti septembar br. 8, Trgovište.
  Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko – pravne poslove, komunalno – stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, u Vranju, u Ul. Ive Lole Ribara br. 1, u kancelariji br. 15, u periodu od 24. 08. 2020. – 03. 09. 2020. godine, u vremenu od 10,00 – 13,00 časova.
  Molimo vas da, u roku od 10 dana od dana oglašavanja ovog obaveštenja, dostavite mišljenje o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu ovom nadležnom organu.
  Obaveštenje se objavljuje na osnovu člana 10. stav 1. i 2. i člana 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl. glasnik RS“, br. 135/04 i br. 36/09).