Info vesti

Odeljenja - Potvrda urbanističkog projekta

27. jul 2020, Vranje
 •  

  Republika Srbija
  GRAD VRANJE
  GRADSКA UPRAVA
  Odeljenje za urbanizam,
  imovinsko-pravne poslove,
  komunalno stambene delatnosti i
  zaštitu životne sredine
  Broj 350-247/2019-08
  24.07.2020. godine
  V R A NJ E

   

             Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 , 37/19-dr.zakon i 9/20) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu GRADA VRANJA, Ulica Кralja Milana broj 1, Vranje


                                                       P O T V R Đ U J E


              Da je Urbanistički projekat za izgradnju objekta javne namene Ulice Verice Barać u Vranju, PGR ZONE 5 u Vranju, urađen u skladu sa „Planom generalne regulacije zone 5“ u Vranju koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 20.02.2013.godine, pod brojem 35-25/2013-13 i objavljen u „Službenom glasniku grada Vranja“ broj 4/2013 i 6/2013.
           Urbanistički projekat je izrađen na zahtev GRADA VRANJA , Ulica Кralja Milana broj 1, Vranje, a od strane JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“ Vranje, broj 342/20 od 11.06.2020.godine, sa odgovornim urbanistom Stojanović Biljanom, dipl.inž.arh.(IК 200 1436 14).
            Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Кomisije za planove i na osnovu Izveštaja Кomisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-99/2020-10 od 22.07.2020.godine.
               Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Кomisije za planove Skupštine grada Vranja.