Info vesti

Odeljenja - Javna prezentacija Urbanističkog projekta : Arhitektonsko urbanistička razrada lokacije, višeporodičnog stambenog objekta na katastarskim parcelama broj 5225 i 5230 KO Vranje 1, u ulici Splitska u Vranju

20. mart 2020, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje, u skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19, 37/19 –dr.zakon i 9/20) i u skladu sa članom 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik Republike Srbije'' broj 32/19), organizuje javnu prezentaciju

                                                URBANISTIČКOG PROJEКTA

                             ARHITEКTONSКO URBANISTIČКA RAZRADA LOКACIJE,
  VIŠEPORODIČNOG STAMBENOG OBJEКTA NA КATASTARSКIM PARCELAMA BROJ 5225 I 5230 КO VRANJE 1, U ULICI SPLITSКA U VRANJU

  Obrađivač urbanističkog projekta : Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting „VeLeN GROUP“ doo
  VRANJE

                         Odgovorni urbanista : Nenad Stojković dipl.inž.arh.(IК 200 1324 12)

                                       podnosioc zahteva: STANКO DODIĆ
                                                      Radoslava Jovića broj 23
                                                                VRANJE

            Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Odeljenju za urbanizam , imovinsko-pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine.
            Javna prezentacija urbanističkog projekta u trajanju od 7 dana, održaće se u periodu od 31.03.2020. godine do 06.04.2020. godine od 08-10 časova u ulaznom holu Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove , komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine – Ulica Ive Lole Ribara broj 1 .
            Urbanistički projekat će biti izložen u ulaznom holu i u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave grada Vranja– Ulica Ive Lole Ribara broj 1, Vranje i na zvaničnoj internet stranici grada Vranja (www.vranje.org.rs/vesti)
  Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je šef Odseka za urbanizam Jovana Antić dipl.inž.arh. (Кontakt telefon 064/851 90 51 )