Gradske vesti

Raspisan Konkurs za za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada

03. januar 2020, Vranje
  • Raspisan Konkurs za za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa
    1/1

    Gradsko veće grada Vranja raspisalo je Javni konkurs za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata udruženja u oblasti društvenog i humanitarnog rada od javnog interesa u 2020. godini. Pod programima i projektima u oblasti društvenog i humanitarnog rada smatraju se programi i projekti u oblasti: socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima,  zdravstvene zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, kao i humanitarni i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno prati javne potrebe. Pravo na podnošenje prijave za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata iz sredstava predviđenih Odlukom o budžetu grada Vranja za 2020. godinu imaju udruženja koja ispunjavaju sledeće uslove: da su osnovana u skladu sa važećim propisima kojima je uređeno osnivanje udruženja, i da su registrovana za obavljanje delatnosti društvenog i humanitarnog karaktera, udruženja čiji se  programi i projekti realizuju na teritoriji grada Vranja, kao i zavičajna udruženja i udruženja koja zastupaju interesa Grada Vranja u Republici Srbiji, da udruženja imaju usvojen godišnji plan rada koji obuhvata programe i projekte koji su od javnog interesa i da delovanje udruženja nije političke prirode. Za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata na osnovu ovog konkursa obezbeđena su sredstva u budžetu grada Vranja u iznosu 14.000.000,00 dinara. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja konkursa, zaključno sa 20.01.2020. godine, a period za realizaciju projekta je do 15.12.2020. godine. Prijave na konkurs uz prateću dokumentaciju, u 3 (tri) primaraka, u zatvorenoj koverti podnose se lično ili putem pošte na adresu:  Grad Vranje Gradsko veće, sa naznakom Кomisiji za dodelu sredstava udruženjima u oblasti društvenog i humanitarnog rada za 2020. godinu, ulica Кralja Milana broj 1, 17500 Vranje.