Info vesti

Odeljenja - Potvrda urbanističkog projekta

02. decembar 2019, Vranje
 • Na osnovu člana 63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 , 145/14 , 83/18, 31/19 i 37/19-dr.zakon ) Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno stambene delatnosti i zaštitu životne sredine Gradske uprave Vranje rešavajući po zahtevu GRADA VRANjA, Ulica Kralja Milana broj 1, Vranje

   

  P  O  T  V  R  Đ  U  J  E

   

      Da je Urbanistički projekat za izgradnju multifunkcionalnog sportskog terena na katastarskim parcelama broj 9840 i 9854/1-deo KO Vranje 1,PGR ZONE 3 U Vranju urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 3 u Vranju, koji je usvojen na sednici Skupštine grada Vranja dana 09.06.2011. godine, pod brojem 35-36/2011-13 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 18/2011).
      Urbanistički projekat je izrađen na zahtev GRADA VRANjA , Ulica Kralja Milana broj 1, Vranje, a od strane JP „Urbanizam i izgradnja grada Vranja“ Vranje, broj 602/2019 od 11.09.2019.godine, sa odgovornim urbanistom Protić Miodragom,  dipl.inž.arh.(IK 200 1276 11).
      Potvrda se izdaje nakon organizovane javne prezentacije u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-212/2019-08/1 od 02.12.2019.godine.
      Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.


 • Dokumenti