Info vesti

Odeljenja - Obaveštenje

17. oktobar 2018, Vranje
 • Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine grada Vranja, obaveštava zainteresovane organe i organizacije i zainteresovanu javnost da je podnet zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu PROJEKTA:

  1. Poslovni objekat sa pogonima za obradu drvenog masiva i proizvodnju briketa u fabrici tapaciranog nameštaja, koji se nalazi na KP br. 430/1 KO Vranjska Banja. Nosilac projekta je DIVA DIVANI d.o.o., Ul. Južnomoravskih brigada bb, 17542 Vranjska Banja.

   

  Uvid u podatke, obaveštenja i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam, imovinsko-pravne poslove, komunalno-stambene delatnosti i zaštitu životne sredine, u Vranju, u Ulici Ive Lole Ribara br. 1, kancelarija br. 15, u periodu od 17. 10. 2018. – 05. 11. 2018. godine, u vremenu od 10,00 – 13,00 časova.

  Obaveštavamo zainteresovanu javnost da se u gore navedenom roku, može izvršiti javni uvid i dostaviti mišljenja u pisanom obliku o zahtevu za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu, ovom nadležnom organu.

   

  JAVNA PREZENTACIJA I JAVNA RASPRAVA o predmetnoj studiji o proceni uticaja biće održana u prostorijama GU Vranje, u Maloj sali, u ulici Kralja Milana br. 1, u Vranju, dana  06. 11. 2018. godine, u 12,00 časova.

  U javnoj prezentaciji i javnoj raspravi o predmetnoj Studiji procene uticaja zatečenog stanja na životnu sredinu učestvovaće nosilac projekta i obrađivač studije saglasno članu 20. stav 4. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“ broj 135/04 i 36/09).