Info vesti

Odeljenja - Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti-UP potvrda arhitektonsko urbanističke razrade lokacije poslovno-uslužnog sadržaja u Ulicama Bore Stankovića i Kraljevića Marka

22. maj 2018, Vranje
 • Na osnovu člana  63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik RS'' broj 64/15), Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti Gradske uprave  Vranje

                                                         P  O  T  V  R  Đ  U  J  E

   Da je Urbanistički projekat arhitektonsko urbanistička razrada lokacije poslovno-uslužnog sadržaja na katastarskoj parceli broj 5918/2 KO Vranje 1, Ulica Bore Stankovića i Marka Kraljevića, urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 1 u Vranju usvojenim na sednici Skupštine grada Vranja dana 10.11.2010. godine, pod brojem 35-41/2010-12 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj 31/2010).
  Urbanistički projekat je izrađen na zahtev investitora D.O.O.„VITEZ & KOM” , Vranje, Partizanski put broj 8A, a od strane Preduzeća za projektovanje, inženjering i konsalting “VeeLeN GROUP” Vranje broj 119/18 od 18.04.2018.godine.
  Potvrda se izdaje po organizovanoj javnoj prezentaciji u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-111/2018-08/1 od  18.05.2018.godine.
  Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.