Info vesti

Odeljenja - UP potvrda-izgradnja stambenog objekta

08. januar 2018, Vranje
  • Na osnovu člana  63. stav 1. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'' broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US , 24/11, 121/2012, 42/13-odluka US, 50/13 – odluka US , 98/13-odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 1. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (''Službeni glasnik RS'' broj 64/15), Odeljenje za urbanizam, imovinsko-pravne poslove i komunalno stambene delatnosti Gradske uprave  Vranje


                                                         P  O  T  V  R  Đ  U  J  E


        Da je Urbanistički projekat za izgradnju stambenog objekta  spratnosti Po+P+3+Pk na katastarskoj parceli broj 9274/2 KO Vranje 1, urađen u skladu sa Planom generalne regulacije Zone 3 u Vranju usvojenim na sednici Skupštine grada Vranja dana 09.06.2011. godine, pod brojem 35-36/2011-13 („Službeni glasnik grada Vranja“ broj  18/2011).
        Urbanistički projekat je izrađen na zahtev investitora „IG-SISTEM“ D.O.O., Vranje, Dobrivoja Stankovića broj 8 i G.T.P.“TRNDA“ D.O.O. , Vranje, Prvonečka broj 10/A., a od strane JP “Zavod za urbanizam“ Vranje, broj 164-UP-2017 od 22.12.2017.godine.
        Potvrda se izdaje po organizovanoj javnoj prezentaciji u trajanju od sedam dana, na osnovu stručnog mišljenja Komisije za planove i na osnovu Izveštaja Komisije za planove Skupštine grada Vranja broj 06-264/2017-08/1 od  22.12.2017.godine. Sastavni deo Potvrde je i Izveštaj Komisije za planove Skupštine grada Vranja.